ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli

al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2011 şi a Programului anual de investiţii -2011

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 februarie 2011

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscale,  Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, Ordin nr. 7/57 /2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

  Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al municipiului Vatra Dornei, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al  instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pentru anul 2011, conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 4 Se aprobă programul anual de investiţii publice pe anul 2011,  conform anexei nr. 4  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

 

 

 

Art. 5 Se aprobă numărul de personal permanent şi fondul de salarii de bază, conform anexei nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 Art. 6 Primarul municipiului, prin Direcţia buget contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                              

                                                                                                                                   p.Secretar

Rodica Albei

Vatra Dornei

NR. 26/10 februarie 2011