ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii unui spaţiu din incinta Casei de Cultură  Universităţii Babeş - Bolyai - Cluj

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 februarie 2011

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 rep. privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            În temeiul dispoziţiilor   art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) lit.”a” pct.1,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

                       Art. 1 Se aprobă  închirierea unui spaţiu din incinta Casei de Cultură Platon Pardău,  Universităţii Babeş –Bolyai- Cluj , pe o perioadă de 3 ani , cu posibilitate de prelungire, conform legii.

           Art. 2 (a) Se stabileşte chiria lunară la 1000 lei, ce se va achita până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna în curs.

                      (b) Chiriaşul va suporta contravaloarea utilităţilor pentru spaţiul închiriat.          

           Art. 3 Primarul municipiului, prin Casa de Cultură şi Direcţia buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                                  p.Secretar municipiu

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

NR. 27

 10 februarie 2011