ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind   aprobarea organigramei si statului de functii al societatii comerciale “ ecologica vatra dornei” s.r.l.

 

Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 februarie 2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HCL nr. 79/13.08.2010 ;

             În baza art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14, alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a , art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1: Se aprobă statul de funcţii al S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

 

 Art.2: Se aprobă organigrama S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.   HCL nr. 91/17.09.2010 îşi  încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

        

        Art.4. Primarul Municipiului, prin S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L.  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                              

                                                                                                                p.Secretar municipiu

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

10 februarie 2011

NR. 28