ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei

 

    Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu  prevederile  art. 28 şi art. 29  din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale;

           Adresa Poliţiei Municipiului Vatra Dornei nr.5024/02.03.2011 privind desemnarea reprezentantului în Comisia Locală de Ordine Publică ;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (6) lit. ,,a” pct. 7 şi art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei, organism cu rol consultativ în probleme de ordine publică şi organizarea şi urmărirea activităţii serviciului Poliţiei locale a municipiului Vatra Dornei, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale,

în următoarea componenţă:

1. Primar Ioan Moraru - preşedintele comisiei
2. Comisar şef de poliţie Nicu Matei – şeful Poliţiei municipiului Vatra Dornei

      3. Rodica Albei – p.Secretar  municipiu
4.  Cimpoeş Constantin– p.Şef serviciu Poliţia locală
5.Mircea Rusu- consilier local

       6. Vasile Mironescu – consilier local
7.Ilie Mateiciuc– consilier local

        Secretariatul Comisiei locale de ordine publică va fi asigurat de către Anca Pauliuc- consilier CIC

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 125/2004 privind aprobarea înfiinţării Comisiei locale de ordine publică, conform art.5 din Legea nr.371/2004 îşi încetează aplicabilitatea.

      Art. .4. Primarul municipiului şi persoanele desemnate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 p.Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

NR. 29

DATA 31 martie 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei

 

        Prin HCL nr. 1/2011 a fost aprobată organizarea Poliţiei locale a municipiului Vatra Dornei, ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin preluarea posturilor şi personalului poliţiei comunitare.

       La nivelul fiecărei unităţi administrative-teritoriale unde funcţionează poliţia locală se organizează şi funcţionează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local , care este un organism cu rol consultativ.

         Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, şeful structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3 consilieri locali, desemnaţi de autoritatea deliberativă.

Modul de funcţionare a comisiei locale se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, adoptat de consiliul local.

Comisia locală are următoarele atribuţii:

    a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice;

    b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

    c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;

    d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

    e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;

    f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică.

Faţă de cele prezentate, rog analizaţi şi hotărâţi.

PRIMAR,

IOAN MORARU