ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL  LOCAL  AL   MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 134/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2011 anexa  nr. 1 Cap. IV- art. 263, pct.4 şi 5

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2011

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

                În conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, HG nr. 1.347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2011,

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „bdin Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART. 1 Art. 1 Anexa 1, capitolul IV-art.263, pct.4 şi 5 referitor la impozitul pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone din H.C.L. nr. 134/2010 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2011, se modifică, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

ART. 2 Primarul municipiului prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei                                                                                                                                                              

                                                                         

Vatra Dornei

20 ianuarie 2011

NR. 3