ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de măsuri în vederea bunei gospodăriri

a municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(1), art.2 alin.(2), art.3, art.4, art.8 şi 18 din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “dalin. (6) lit. “a”  pct. 9,11 şi art. 45 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. “b din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale –republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă Planul de măsuri în vederea bunei gospodăriri a municipiului Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.         

            Art. 2  Se numeşte Comisia pentru coordonarea şi urmărirea lucrărilor ce urmează a fi executate, în următoarea componenţă:

Preşedinte:   Ioan Moraru – primar municipiu

Membri:         Mircea Rusu – viceprimar municipiu

                                    Constantin Huţanu- director tehnic

                                    Emil Apostoaieconsilier local

                                    Grigore Pindeleaconsilier local
                                    Elena Cheşaconsilier local

Gheorghe Apetriiconsilier local

Secretar comisie:      Cătălin Boiarinofconsilier  DSIE

            Art. 3 (1)Se declară luna aprilie ,,luna curăţeniei în municipiul Vatra Dornei”.

                          (2) Comisia prevăzută la art.2, pe baza verificărilor făcute în teren, va propune acordarea unor diplome şi premii pentru cetăţenii municipiului şi asociaţiile de proprietari care s-au implicat activ în operaţiunile desfăşurate pentru buna gospodărire a localităţii, pe baza unui regulament ce va fi aprobat de consiliul local.

Art. 4 Primarul municipiului, prin  DADP, SC Ecologica SRL, asociaţiile de proprietari şi persoanele nominalizate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

 

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

NR. 30

DATA 31 martie 2011

             

      

 

Anexa la HCL nr.30/31.03.2011

 

PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA BUNEI GOSPODĂRIRI

A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

Lucrarea

Executant

Termen de execuţie

Coordonatori

din partea Consiliului local

Responsabili

din partea Primăriei şi alte instituţii

Igienizarea malurilor râurilor Dorna şi Bistriţa şi a pâraielor afluente

DADP

şi Soc.Com.

30.04.2011

caracter permanent

 

Cătălin Boiarinof

 Fîrdea Pantelimon

Societăţile Comerciale

Curăţarea rigolelor stradale

SC Ecologica SRL

30.04.2011

caracter permanent

 

Ungureanu Vasile

Curăţarea curţilor, căilor de acces şi a spaţiilor dintre blocuri

 Asociaţii de proprietari şi locatarii

30.04.2011

caracter permanent

 

Ungureanu Vasile

Poliţie Locala

Preşedinţii şi Administratorii Asociaţiilor de Proprietari

Curăţarea gurilor de scurgere  a apelor pluviale a şanţurilor şi podeţelor aparţinând domeniului public şi privat

SC Ecologica SRL , DADP

 şi locatari

30.04.2011

 

Ungureanu Vasile

Poliţie Locală

 

Curăţarea şi igienizarea spaţiilor verzi din domeniul public, inclusiv cimitirul eroilor

DADP

30.04.2011

 

Ciocan Mihai

Nacu Marcel

Moraru Adrian

 

Văruirea copacilor din domeniul public

DADP

30.04.2011

 

 Moraru Adrian

Plantarea de puieţi şi arbuşti

DADP

30.04.2011

 

Ciocan Mihai

Nedelea Radu

Repararea şi înlocuirea coşurilor de gunoi stradale, a semnelor de circulaţie şi indicatoarelor stradale

DADP

30.04.2011

 

Ciocan Mihai

Lostun Cristina

Hopulele Gligor Zamfira

Igienizarea pieţei agroalimentare şi a bazarului

Administraţia Pieţei

30.04.2011

 

Irimescu Benone

Refacerea aspectului clădirilor instituţiilor publice

SC Ecologica SRL

30.06.2011

caracter permanent

 

Agapi Eugenia

Ungureanu Vasile

Verificarea existenţei şi calităţii drapelelor şi a însemnelor statului şi a municipiului

Comp. administrativ

15.04.2011

 

Pilug Lăcrămioara

Revizuirea tuturor panourilor publicitare din domeniul public (poziţionare, refacere texte şi imagini, etc.)

DADP

30.04.2011

 

Ciocan MIhai

Poliţie Locală

Cimpoeş Constantin

Refacerea faţadelor imobilelor proprietate privată

Asociaţiile de proprietari, Soc.com şi proprietari

15.06.2011

 

 

Nacu Marcel

Hopulele Gligor Zamfira