ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.6 alin. (7), art. 8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 18 alin. (1) lit.,,d”, art.22, art.28  alin.(1), alin.(2), lit.a) şi  alin.(3), art.41 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a” pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001republicată – a administraţiei publice locale ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se stabilesc veniturile potenţiale nete care se pot obţine prin valorificarea bunurilor  considerate a nu fi de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, vânzarea terenurilor, valorificarea terenurilor, vânzarea animalelor şi munci ocazionale,conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se stabilesc situaţiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă de la bugetul local şi criterii proprii de  acordare a acestora în funcţie de condiţiile specifice conform anexei nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri  HCL nr.30/26.02.2009 şi anexele acesteia îşi încetează aplicabilitatea.

            Art. 6 Primarul, prin Direcţia contabilitate şi Direcţia Asistenţă Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

 

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

NR. 31

DATA 31 martie 2011

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

 

 

VENITURI CE POT FI OBŢINUTE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR(ALTELE DECÂT CELE DE STRICTĂ NECESITATE), VÂNZAREA TERENURILOR, VALORIFICAREA TERENURILOR, VÂNZAREA ANIMALELOR ŞI MUNCI OCAZIONALE

 

CATEGORII DE BUNURI

VALOARE/BUCATĂ(lei)

1. Maşină de gătit

460

2. Frigider

560

3. Combină frigorifică

899

4. Congelator

595

5. Maşină de spălat automată

849

6. Televizor color

279

7. Video(DVD player)

240

8. Calculator personal

1400

Pentru bunurile mobile menţionate mai sus, mai mult de 24 luni, valorile din tabel vor fi stabilite la jumătate.

 

CATEGORII DE TERENURI ŞI CULTURI AGRICOLE

VALOARE(lei)

1. terenuri arabile

600*

2. teren intravilan

2000*

3. teren forestier

2500*

4. pasuni

500*

5. fanete

500*

6. vii nobile

15000*

7. culturi agricole: UM-venit net/ha/an

·         cartofi

 

 

700**

 

8. livezi

9. legume

500**

500**

* preţul de vânzare în lei a unui hectar

** venitul net în lei/ha 

 

CATEGORII DE ANIMALE

VALORI(lei)

1. bovine

1000*

2. porcine

300*

3. ovine/caprine

80*

5. cabaline

400*

6. păsări

25*

7. familii de albine

100*

8. iepuri de casă

30*

* preţul de vânzare în lei pe cap de animal, sau după caz, a unei familii de albine  

 

 

 

CATEGORII DE MUNCI OCAZIONALE

VALOARE(Lei/lună)

1.        toate tipurile de activităţi cu caracter ocazional

 

max. 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

 

 

 

PERIOADA

LUCRĂRI CE VOR FI EFECTUATE

01.01-31.03.2011

Curăţarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuare

Împrăştiere de antiderapant

Ecologizare terenuri virane            

Activităţi de curăţenie la instituţii aflate în subordinea Primăriei (Cantina de Ajutor Social, Bibliotecă, muzee, Casa de Cultură, Cămin Bătrâni)

01.04-30.06.2011

Ecologizare străzi

Ecologizare parc municipal, terenuri virane şi spaţii verzi

Pregătirea terenurilor în vederea plantării de flori

Activităţi de curăţenie la instituţii aflate în subordinea Primăriei (Cantina de Ajutor Social, Bibliotecă, muzee, Casa de Cultură, Cămin Bătrâni)

01.07-30-09.2011

Ecologizare străzi

Ecologizare parc municipal, terenuri virane şi spaţii verzi

Ecologizarea malurilor râurilor

Activităţi de curăţenie la instituţii aflate în subordinea Primăriei (Cantina de Ajutor Social, Bibliotecă, muzee, Casa de Cultură, Cămin Bătrâni)

01.10-31.12.2011

Ecologizare străzi

Ecologizare parc municipal, terenuri virane şi spaţii verzi

Curăţarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuare

Activităţi de curăţenie la instituţii aflate în subordinea Primăriei (Cantina de Ajutor Social, Bibliotecă, muzee, Casa de Cultură, Cămin Bătrâni)