ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  alocarea sumelor necesare reabilitării unor spaţii din cadrul Spitalului municipal Vatra Dornei-  secţia de boli infecţioase  

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

 

                    Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile  din  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct. 3, precum şi art.45, art.115 alin. (1) lit. ,,b”  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei   în vederea reabilitării instalaţiei de încălzire şi unor spaţii din cadrul Spitalului municipal Vatra Dornei -secţia de boli infecţioase .  

          Art. 2 Primarul municipiului prin Direcţia tehnică şi Direcţia  buget-contabilitate , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

 

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

NR. 33

DATA 31 martie 2011