ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

Privind modificarea şi completarea HCL nr.42/2008 privind aprobarea Regulamentului de  Transport în  regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului  VatraDornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra - Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu:- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                     Ordinul nr. 356/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003;             

        În temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. d, şi alin. (6) lit. a, pct.14, şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Art. 3 alin. (1) din HCL nr.42/2008 privind aprobarea Regulamentului de  Transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului VatraDornei se modifică şi se completează şi va avea va avea următorul cuprins:

             “Se aprobă pentru transportul de  persoane în regim de taxi un număr de 50 autorizaţii taxi”

          Art. 2, Anexa nr. 4 la HCL nr. 42/2008 se modifică, conform anexei la prezenta hotărâre.

                 Art. 3.Toate celelalte prevederi din HCL nr. 42/2008 şi anexelor la aceasta rămân valabile.

       Art.4.- Primarul Municipiului Vatra - Dornei, prin compartimentul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

 

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

NR. 34

DATA 31 martie 2011

 

 

 

 

ANEXA LA HCL NR.34/31.03.2011

 

LISTA

LOCURILOR DE  PARCARE PENTRU TRANSPOERT ÎN REGIM TAXI

 

 

 

NR.

ZONA

STRADA

 NR. LOCURI

1

PARCARE GARA V. DORNEI BĂI

DORNELOR

6

2

ZONA MONUMENT EROI

GĂRII

6

3

PIAŢĂ- AUTOGARĂ

OBORULUI

8

4

HOTEL BRADUL-CĂLIMANI

REPUBLICII

10

5

ZONA UNIRII NR.58

UNIRII

4

6

STADION

REPUBLICII

10

7

ZONA MINI STAR-UNICARM

SCHITULUI

PODU VERDE

6