ROMÂNIA

                                                         JUD. SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 7/20.01.2011 privind aprobarea repartizării spaţiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15- aripa vestică

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

Având în vedere expunerea de motive a  primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă completarea anexei la HCL nr. 7/20.01.2011 privind repartizarea spaţiilor din imobilul proprietatea municipiului Vatra Dornei, strada  Mihai Eminescu, nr. 15- aripa vestică, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2 Primarul, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

 

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

NR. 35

DATA 31 martie 2011

 

ANEXA 1 LA HCL NR.35/31.03.2011

ETAJ 1

Nr. crt.

NR. CAMERĂ

DESTINAŢIE

MODALITATE DE OCUPARE

1

9-19,64 mp

Birou servicii contabilitate

LICITAŢIE

ETAJ 2

Nr. crt.

NR. CAMERĂ

DESTINAŢIE

MODALITATE DE OCUPARE

1

18- 20,40 mp

Asociaţia Nevăzătorilor din România- util. publică

repartizare

2

19-19,64 mp

Birou executor judecătoresc

LICITAŢIE

3

20-17,34 mp

Birou executor

judecătoresc

LICITAŢIE