ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie publică pentru închirierea trupului de păşune Măgura Mică– proprietatea municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             În conformitate cu art. 10 din Legea nr. 347/2004- Legea muntelui republicata, precum şi Legea Zootehniei nr. 72/2002 cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul dispoziţiilor art.123 alin.2 şi art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. 5 lit.,,b” precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale - Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1  Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a trupului de păşune Măgura Mică , în suprafaţă de 51,8 ha- proprietatea municipiului Vatra Dornei.

            Art.2 Preţul de pornire la licitaţie se stabileşte la 50 lei/ha/an.

            Art.3   Se aprobă Documentaţia de licitaţie, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4 Durata contractului de închiriere se stabileşte la  6 ani, cu posibilitate de prelungire, conform legii.

            Art.5 Preţul de închiriere se va actualiza anual cu indicele inflaţiei.

            Art.6 Se stabileşte comisia de verificare a modului de respectare a documentaţiei de licitaţie şi prevederilor contractuale pe durata derulării contractelor de închiriere a păşunilor proprietatea municipiului, în următoarea componenţă:

  1. Preşedinte comisie Ioan Moraru - primar
  2. Membri:Mircea Rusu- viceprimar
    Rodica Albei – p.Secretar  municipiu

     Vasile Chiruţă – consilier local

      Constantin Proboteanu- consilier local

      Roman Boca- consilier local

       Tinel Postelnicu – Consilier local

Secretar comisie: Luca Gheorghe- referent Registrul agricol

 

            Art.7 Primarul municipiului, prin Direcţia tehnică-Serviciul Cadastru-fond funciar şi Direcţia buget- contabilitate , va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

 

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

NR. 37

DATA 31 martie 2011