ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind instituirea taxei speciale pentru solutionarea cererilor de divort pe cale administrativa

     Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

În conformitate cu:

- prevederile art. II ale Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor;

- prevederile art. 27 şi art. 30 ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 282 ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

- prevederile Legii nr. 119/1996, republicată, privind actele de stare civilă;

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. dalin. 4, lit. c, alin. 9, ale art. 45, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART. 1. (1) – Se instituie taxa specială aferentă procedurii de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă, în cuantum de 200 lei.

              (2) – Taxa specială aferentă procedurii va fi actualizată anual prin hotărâre a Consiliului local.

ART. 2. – Primarul municipiului Vatra Dornei, prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor - Serviciul Stare Civilă şi  Direcţia Economică, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

 

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

NR. 38

DATA 31 martie 2011