ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifelor pentru patinoarul Parc şi pârtia Veveriţa

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct. 5,6 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se stabilesc tarifele pentru patinoarul Parc şi pârtia Veveriţa,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

          Art. 2 Primarul, prin Direcţia buget-contabilitate, Direcţia Cultură- Sport- Turism,va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                                  p.Secretar municipiu

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

20 ianuarie 2011

NR. 4

 

 

 

ANEXA LA HCL NR.4/20.01.2011

 

PÂRTIA VEVERIŢA

 

 

Urcare teleschi

4 lei

 

 

 

PATINOAR PARC

 

 

Închiriere patine

8 lei/ora

 

Intrare patinoar

8 lei/ora- adulţi

5 lei/oră- copii(până la 14 ani)