ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  acordarea unui ajutor financiar către echipa de dansuri a Liceului Teoretic ,,Ion Luca” în vederea participării la Concursul naţional ,, Cupa liceelor la street-dance”-   Bucureşti  şi sportivei Holca Raluca pentru deplasarea în Franţa la Concursul internaţional de schi alpin

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 1,5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 lei, în vederea susţinerii financiare a participării echipei de dansuri a Liceului Teoretic ,,Ion Luca”  la Concursul naţional ,, Cupa liceelor la street-dance”-   Bucureşti.

          Art. 2 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 lei, în vederea susţinerii financiare a participării sportivei Holca Raluca la Concursul internaţional de schi alpin din Franţa.

          Art. 3  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 4 Primarul, prin   Direcţia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

 

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

NR. 42

DATA 31 martie 2011