ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea art. 6 din HCL nr. 79/13.08.2010 privind aprobarea actului constitutiv al Societăţii comerciale ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL

 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile  din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 90/17.09.2010, HCL nr. 14/08.02.2011 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Romanică Tirel, HCL nr. 18/08.02.2011 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Apetrii Toader;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. ,,a”,   pct. 14 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1 Art. 6  din HCL nr. 79/13.08.2010 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

,, Art.6. Se numesc membrii şi membrii supleanţi în Adunerea Generală a S.C.  ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L., după cum urmează:

I.       Membrii Adunării Generale:

1.      Buzilă Gheorghe- consilier local

2.      Proboteanu Constantin- consilier local

3.      Cojocaru Nicuşor- consilier local

4.      Boca Roman- consilier local

5.      Albei Mihai – consilier local

6.      Mironescu Vasile- consilier local

7.      Cheşa Elena- consilier local

II.          Membrii supleanţi ai Adunării Generale:

1.      Postelnicu Tinel- consilier local

2.      Chiruţă Vasile- consilier local

3.      Pindelea Grigore- consilier local

4.      Apetrii Toader- consilier local”

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 79/13.08.2010 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul municipiului, prin SC ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL şi compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                         MARINCA MIHAIELA               Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

Vatra Dornei

Nr. 45/ 31 martie 2011