ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 103/30.09.2010 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, Hotararea Guvernului nr. 90/2003, privind regulamentul de organizare şi functionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială, OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile HG 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.68/2003 privind serviciile sociale si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, art. 103 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

          În temeiul dispoziţiilor  art. 36, alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.2 precum şi art.45,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:       

            Art. 1 Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.103/30.09.2010 în sensul că se înlocuieşte  domnul  Romanică Tirel cu domnul consilier local Albei Mihai, ca reprezentant al consiliului local în Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Vatra Dornei .

          Art.2  Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 103/30.09.2010 rămân neschimbate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

Nr. 46

Data 31 martie 2011