ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 Privind modificarea şi completarea HCL nr. 61/2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

            Protocolul de predare- preluare a managementului asistenţei medicale a Spitalului Municipal Vatra Dornei înregistrat sub nr. nr. 5621/14373/30.06.2010 încheiat între Consiliul local şi Direcţia de Sănătate Publică -Suceava;

            În conformitate cu prevederile  art. 186 alin. (1), alin. (2) lit. ,,b”, alin. (4), alin. (7) din  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct.3, art.115 alin. (1) lit. ,,b” precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1  Art. 1 al HCL nr. 61/2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei, completată prin HCL nr. 66/2010, se modifică  în sensul că se înlocuieşte  doamna Abutnăriţei Paraschiva cu domnul consilier local Boca Roman, ca membru supleant   în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei.

            Art. 2 Persoana numita va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

Nr. 47

Data 31 martie 2011