ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 33/30.03.2006 şi înlocuirea reprezentantului Municipiului Vatra Dornei în

Adunarea Generală a Acţionarilor la SCBucovina Ecotermgaz SA

Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006- privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare şi a art.125 alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “d” alin. (6) lit. a, pct 14 precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 –republicată  a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.33/30.03.2006 în sensul că se înlocuieşte  domnul  Romanică Tirel cu domnul consilier local Albei Mihai, ca reprezentant al Municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acţionarilor  Societăţii Comerciale ”Bucovina Ecotermgaz” S.A. Suceava.

          Art. 2 Persoana nominalizată la art.1 , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

Nr. 48

Data 31 martie 2011