ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava īn Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de gestionare a deşeurilor īn judeţul Suceava

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 31 martie 2011

                                                                                                          

            Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             Hotărārea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

 Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 11, art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 şi alin. (7) lit. c), precum şi al art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. Se desemnează domnul Apetrii Gheorghe, ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava īn Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de gestionare a deşeurilor īn judeţul Suceava.

Art. 2.Art. 4 al HCL nr. 215/18.12.2009 se modifică īn mod corespunzător.

   Art. 3. Persoana desemnată va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

Nr. 49

Data 31 martie 2011