ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2010

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2011

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.5,6, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2011 conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 120.000 lei  necesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice Serbărilor Zăpezii 2011.

Art.3 Suma alocată conform art. 2 va fi suportată din bugetul local şi surse atrase.

Art.4 Primarul municipiului,  prin Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Salvamont vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                                    p.Secretar municipiu

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

20 ianuarie 2011

NR. 5