ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea compensării din bugetul local a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei şi preţul local de facturare, pentru anul 2010

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei , Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Ordinului   Nr. 252/2917 din 16 octombrie 2009 - pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, precum şi ale Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “dşi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor reprezentând diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei şi preţul local de facturare, pentru anul 2010, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Direcţia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

Vatra Dornei

Nr. 50

Data 31 martie 2011