ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 privind integrarea contractului de salubrizare existent în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava în proiectul,, Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

               Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederile HCL nr. 111/28.08.2008 privind aprobarea participării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava;

Adresele Direcţiei Generale AM POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 140618/DF/04.02.2011 şi nr. 140751/DF/28.02.2011

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ,,bşi alin. (4) lit. ,,fşi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

          Art. 1 Operatorul serviciului de salubrizare existent va realiza colectarea separată a deşeurilor, pe patru fracţii şi va realize punctele de colectare conform aplicaţiei de finanţare a proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”.

          Art. 2 Operatorul  existent va asigura realizarea ţintei de 100% reprezentând procentul de acoperire a zonei urbane cu servicii de colectare şi transport a deşeurilor.

  Art. 3 Contractul de salubrizare existent va fi modificat, prin încheierea unui act adiţional în care să se prevadă obligaţia prestatorului ca deşeurile colectate pe raza municipiului Vatra Dornei să fie transportate la staţia de transfer aferentă zonei de colectare şi ulterior la Depozitul ecologic Pojorâta  , în vederea eliminării finale.

Art. 4 Municipiul Vatra Dornei va fi integrat în sistemul judeţean de management al deşeurilor la data expirării contractului de salubrizare existent.

Art.5 Primarul municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

 

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

Nr. 52

Data 31 martie 2011