ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DONEI

 

Hotarare

privind  Asocierea Municipiului Vatra Dornei   cu SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL, in  scopul infiintarii  Societatii Comerciale “SC Ecarisaj 2011 Vatra Dornei SRL”

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei , jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Tinand cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare prevderile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dovada privind disponibilitatea firmei nr. 4811/18.02.2011 emisă de ORC de pe lângă Tribunalul Suceava;

In temeiul prevederilor art.36, alin.1 si alin.2 lit”e”, alin.7 lit.”a”,  art.45 alin.2, art.49, art.115, alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

HOTARASTE

Art.1 Se aproba înfiinţarea SC Ecarisaj 2011 Vatra Dornei SRL.

Art.2. Se aprobă asocierea Municipiului Vatra Dornei cu SC Ecologica Vatra Dornei SRL ,  în scopul înfiinţării societatii comerciale,, Ecarisaj 2011 Vatra Dornei  SRL .

Art.3. Societatea commercială ,,Ecarisaj 2011 Vatra Dornei” SRL, se infiintează pe durată nedeterminată, ca persoană juridică română, ce functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară proprie.

            Art.4  Se imputerniceste consilier juridic Mezdrea Felicia, semneze în fata oricărei institutii sau autorităti, orice document care este necesar pentru înfiinţarea SC,,Ecarisaj 2011  Vatra Dornei” SRL.

      Art.5 Primarul municipiului, prin Compartiment juridic si SC Ecologica Vatra Dornei SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA

MIHAIELA MARINCA

 

                                                                                    Avizat de legalitate,

                Pt. Secretar

                                                                                                       RODICA ALBEI

                                                                                               

VATRA DORNEI

31.03.2011

NR.53