ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea    vânzării suprafeţei de 263 mp teren situat în stradaDiecilor nr.29A, aferent construcţiei proprietatea lui Scutar Viorica

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

                   Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei totale de 263  mp teren proprietatea privată a municipiului, situat în strada Diecilor nr. 29 A  ,  aferent construcţiei proprietatea lui Scutar Viorica, din care 203 mp parte  din PT 3550/6   din CF 4131 şi 60 mp  teren pe care se află construcţia C1 casă, cu nr. Cadastral  1931-C1 din CF 9095 .

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 25 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 12 rate lunare egale consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

 

Contrasemnează,

Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

Nr. 54

Data 31 martie 2011