ROMÂNIA

JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava , întrunit în şedinţă extraordinară în data de 12 aprilie 2011

 

Având în vedere expunerea de motive a  preşedintelui comisiei de urbanism din cadrul consiliului local, domnul Boca Roman, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Avand in vedere HCL nr.20/10.01.2011 a Consiliului Local Vatra Dornei, privind stabilirea modelului tip pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă amplasamentele, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră, astfel:

-  5 Rulote in parcarea de la baza partiei Parc;

-  5 chioscuri  pe Aleea Parcului Municipal (in stanga  fostului izvor de apa);

-  2 chioscuri pentru vanzare produse artizanale pe Aleea Parcului Municipal ;

- 2 amplasamente pentru flori pe Str.Republicii – langa chioscul de schimb valutar;

    -2 amplasamente  pentru vanzare inghetata: unul la intrarea in Parcul Municipal dinspre Parcarea Bradu-Calimani si un amplasament pe Aleea din partea stanga la intrarea in Parcul Municipal din Str.Republicii;

   -5 amplasamente pentru difuzarea presei.

   Art.2  Se reziliaza contractul de inchiriere pentru terenul aferent chioscului situat in Str.Dornelor nr.5A, proprietatea a SC ADITA PRODEX, si contractul de inchiriere pentru  terenul aferent chioscului de  comercializare produse naturiste iar chioscurile vor fi ridicate pe cheltuiala proprietarului.

   Art.3  Regulamentul de inchiriere al terenurilor prevazute la art.1, va fi aprobat prin Hotarare a Consiliului local.

   Art.4 Primarul, prin Direcţia Tehnică – Serviciul de urbanism,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

MIRCEA RUSU

                                                                Contrasemnează

                                                             p. Secretar

                                                        Rodica   Albei

 

Vatra Dornei

12 aprilie 2011

NR.57