ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării lucrărilor de canalizare menajeră şi apă pluvială pe strada Parcului şi parţial Unirii în cadrul proiectului Refacere şi dezvoltare infrastructura de turism in parcul balnear Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28 aprilie 2011

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“b” şi alin. 4 lit.,, f”, alin. (2) lit.“d” şi alin. 6 lit.,, a” pct.14, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001. – a administraţiei publice locale -Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă realizarea lucrărilor de canalizare menajeră şi apă pluvială pe strada Parcului şi parţial Unirii (zona cuprinsă între strada Parcului şi strada Republicii) în cadrul proiectului Refacere şi dezvoltare infrastructura de turism in parcul balnear Vatra Dornei.

           Art. 2  Se aprobă proiectul şi indicatorii tehnico economici ai obiectivului canalizare strada Parcului şi parţial Unirii, conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art.3   Finanţarea lucrărilor va fi făcută din bugetul local şi surse atrase.

            Art.4    Primarul municipiului, prin Direcţia tehnică şi Direcţia economică ,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

MIRCEA RUSU

                                                    Contrasemnează

                        p. Secretar

                                                           Albei Rodica

 

Vatra Dornei

28 APRILIE 2011

NR. 58