ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării excedentului bugetar al bugetului local pe anul 2010

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava , întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă repartizarea excedentului bugetar al bugetului local pe anul 2010, conform  anexei  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                               

                                                                                                          p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

20 ianuarie 2011

NR. 6

 

ANEXA LA HCL NR.6/20.01.2011

 

- 500.000 lei pentru investiţii – secţiunea de dezvoltare Spitalul municipal Vatra Dornei

-  258.580,89 lei  pentru cheltuieli materiale- secţiunea funcţionare, din care 255.253,86 lei  pentru achiziţia de combustibil pentru CTDL.