ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  documentaţiei tehnico-economice pentru Proiectul

 ,, Modernizare şi extindere clădire Centru de primire, îngrijire şi asistare a persoanelor vârstnice Vatra Dornei » 

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 22 iunie 2011

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Programul Operaţional Regional  Axa III „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”,  precum şi art.  44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.d şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectulului “ Modernizare şi extindere clădire Centru de primire, îngrijire şi asistare a persoanelor vârstnice Vatra Dornei ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art.2. Primarul municipiului, prin Direcţia tehnică şi Direcţia economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

22 iunie 2011

NR.60