ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2010

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.57  alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art 45 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă conturile anuale de execuţie pentru anul 2010 ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne,  bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul veniturilor şi cheltuielilor în afara bugetului local, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.62