ROMĀNIA                              

                                                         JUD. SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

HOTĂRĀRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 7/20.01.2011 privind aprobarea repartizării spaţiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15- aripa vestică

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

Avānd īn vedere expunerea de motive a  primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Īn conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea  HCL nr. 7/20.01.2011 privind repartizarea spaţiilor din imobilul proprietatea municipiului Vatra Dornei, strada  Mihai Eminescu, nr. 15- aripa vestică, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărāre.

      Art.2 Primarul, prin serviciile de specialitate va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ANEXA 1 LA HCL NR.65/30.06.2011

PARTER

Nr. crt.

NR. CAMERĂ

DESTINAŢIE

MODALITATE DE OCUPARE

1

5- 15,80 mp

Asociaţia Nevăzătorilor din Romānia- grupa Vatra Dornei

 

REPARTIZARE

ETAJ II   

Nr. crt.

NR. CAMERĂ

DESTINAŢIE

MODALITATE DE OCUPARE

1

23- 13,81 mp

CABINET AVOCAT

LICITAŢIE

2

24- 14,65 mp

BIROU CONSULTANŢĂ

LICITAŢIE

3

25-16,51 mp

BIROU CONSULTANŢĂ

LICITAŢIE

4

26-16,22 mp

BIROU

CADASTRU şi MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE

LICITAŢIE