ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea  închirierii prin  licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiului comercial situat în str. Dornelor nr. 12

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

        În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

      Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru o perioada de 2 ani,  a spaţiului comercial situat în strada Dornelor nr. 12.

      Art.2. Se aprobă documentaţia de licitaţie în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare,  a spaţiului comercial situat în strada Dornelor nr. 12, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.3. Preţul de pornire la licitaţie este de 930 lei , preţ stabilit conform conform prevederilor HCL nr. 134/2010 , cu pas de licitare de 10% din preţul de pornire.

     Art.4  Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică- serv. venituri  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.66