ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         Luând în considerare prevederile art. 10 din HG nr. 85/2004, prevederile OUG nr. 112/2005 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate de OUG nr. 36/2001 prin care se liberalizează preţurile de începere a licitaţiei la masa lemnoasă pe picior aprobată prin Legea nr. 390/2005 ;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008- privind Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă preţurile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

         Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 25/22.04.2011 îşi încetează aplicabilitatea.

            Art. 3 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.67