ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea amplasării pe stālpii sistemului de iluminat public a reţelelor telefonice, reţelelor de televiziune prin cablu, panouri publicitare, alte cabluri, plăcuţe şi benere şi a tarifelor de īnchiriere aferente

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava,  īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 30 iunie 2011

 

Vazand expunerea de motive a Primarului si Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, Serviciul Dezvoltare Strategică şi Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea amplasării pe stālpii sistemului de iluminat public a

reţelelor de telefonie, reţelelor de televiziune prin cablu, panouri publicitare,

plăcuţe şi benere şi a tarifelor de īnchiriere aferente ;

Īn conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare, ale O.G. 71 /2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, precum şi ale Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă amplasarea reţelelor existente de telefonie, televiziune prin

cablu, alte cabluri, panouri publicitare, plăcuţe si benere pe stalpii sistemului de iluminat public proprietatea municipiului Vatra Dornei.

Art.2. Aproba, īncepand cu data de 15. 07.2011, īncheierea de contracte de

īnchiriere cu operatorii existenţi pentru utilizarea stālpilor potrivit prevederilor articolului 1.

Art.3. Stabilirea nivelului de tarif după cum urmează :

a)contravaloarea īn lei a minim 5 lei/ stālp/lună pentru telefonie şi

televiziune prin cablu, alte cabluri.

 b) contravaloarea īn lei a minim 7 lei/ stālp/lună pentru panouri publicitare , plăcuţe şi benere.

 

 

 

 

 

 

Art.4. Imputerniceşte Direcţia Economică din cadrul Primăriei Vatra Dornei, īncheie contracte cu operatorii de servicii de televiziune prin cablu, internet,

telefonie, publicitate, etc.

Art.5. Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se īnsarcinează Direcţia Economică a Primăriei municipiului Vatra Dornei.

Art.6. Directia Tehnică şi Direcţia Economică Economică a  Primariei

Municipiului Vatra Dornei va aduce la cunoştinţa publică prevederile prezentei hotărāri.

Art.7. Primarul municipiului Vatra Dornei, prin Direcţia Economică va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.68