ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DONEI

 

Hotarare

privind  modificarea HCL nr. 53/31.03.2011 privind Asocierea Municipiului Vatra Dorneiprin primar  cu SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL, în  scopul înfiinţării  Societatii Comerciale

 Ecarisaj 2011 Vatra Dornei SRL”

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei , jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Tinand cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare prevderile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dovada privind disponibilitatea firmei nr. 4811/18.02.2011 emisă de ORC de pe lângă Tribunalul Suceava;

In temeiul prevederilor art.36, alin.1 si alin.2 lit”e”, alin.7 lit.”a”,  art.45 alin.2, art.49, art.115, alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

HOTARASTE

 

Art.1 Se aproba înfiinţarea SC ,,Ecarisaj 2011 Vatra Dornei” SRL, prin  asocierea Municipiului Vatra Dornei- prin primar cu SC Ecologica Vatra Dornei SRL.

           Art.2. Art. 1 şi art.2 din HCL nr.53/31.03.2011 se modifică în mod corespunzător.

           Art.3 Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 53/31.03.2011 rămân nemodificate.

           Art.4 Primarul municipiului, prin Compartiment juridic si SC Ecologica Vatra Dornei SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.69