ROMÂNIA

                                                         JUD. SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării spaţiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15 – aripa vestică

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,   întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2011

Având în vedere expunerea de motive a  primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă repartizarea spaţiilor din imobilul proprietatea municipiului Vatra Dornei, strada  Mihai Eminescu, nr. 15- aripa vestică, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2 Primarul, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

Contrasemnează                                                                                                                                                              

                                                                                                                  p.Secretar municipiu

Rodica Albei

Vatra Dornei

20 ianuarie 2011

NR. 7

ANEXA  LA HCL NR.7/20.01.2011

PARTER

Nr. crt.

NR. CAMERĂ

DESTINAŢIE

MODALITATE

DE OCUPARE

1

1

Club pensionari

HCL 126/2010

2

3

Asociaţia pensionarilor Dorna 2003

HCL 126/2010

3

4,5,7

Cabinete avocatură

LICITAŢIE

ETAJ 1

Nr. crt.

NR. CAMERĂ

DESTINAŢIE

MODALITATE DE OCUPARE

1

8

Casierie serv. Utilitate publică

repartizare

2

9

Birou executor judecătoresc

LICITAŢIE

3

10

Cabinet psihologie

LICITAŢIE

4

11,17

Poliţie locală

repartizare

5

12

Asociaţie de utilitate publică

repartizare

6

13,14, 15, 16

Servicii utilitate publică

repartizare

ETAJ 2

Nr. crt.

NR. CAMERĂ

DESTINAŢIE

MODALITATE DE OCUPARE

1

27

PNŢ-CD

HCL 126/2010