ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, comercializare produse alimentare ambalate, îngheţată, flori, produse artizanale, pe raza municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HCL nr. 10/20.01.2011, HCL nr. 57/12.04.2011 privind stabilirea amplasamentului de pe domeniul public şi privat al mun. Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia activitate comercială sezonieră, ale Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. ,,a” şi ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

H OTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă documentaţia de licitaţie pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, comercializare produse alimentare ambalate, îngheţată, flori, produse artizanale, pe raza municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aprobă durata închirierii de  2 ani, începând cu data de întâi a lunii următoare adjudecării licitaţiei. Durata poate fi prelungită cu acordul consiliului local.

Art.3 Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei de 4 lei/mp/lună.

Art.4. Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute in Caietul de sarcini privind drepturile si obligaţiile părţilor contractante.

Art.5. Chiriaşul are obligaţia de a respecta întocmai prevederile documentaţiei de urbanism pentru terenul închiriat, conform legislaţiei în vigoare.

Art.6.  Se aprobă închirierea directă a amplasamentelor care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt ocupate de construcţii (chioşcuri de difuzare presă, carte) în condiţiile în care deţinătorii construcţiilor solicită expres închirierea terenului şi se angajează să realizeze  înlocuirea chioşcurilor în condiţiile prevăzute de HCL nr. 10/20.01.2011 şi ale documentaţiei de urbanism.

Art.7. Se aprobă chiria pentru contratele încheiate conform prevederilor art. 6 din prezenta hotărâre, de 4 lei/mp/lună, care se va actualiza cu preţul mediu al chiriilor stabilite în urma  licitaţiilor pentru amplasamentele celorlalte chioşcuri.

Art.8. Chiria stabilită prin contractele de închiriere va fi indexată de drept, anual, cu indicele de inflaţie prognozat şi  se va aproba anual prin hotărâre a consiliului local al Municipiului Vatra Dornei.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXA la HCL 70 /30.06.2011

 

C A I E T   D E   S A R C I N I

privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a terenurilor libere de sarcini, destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, comercializare flori, produse artizanale, produse alimentare, pe raza municipiului Vatra Dornei şi stabilirea unor măsuri pentru reglementarea folosinţei terenurilor ocupate de chioşcurile de presă existente la această dată pe domeniul public al municipiului Vatra Dornei

 

DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Caiet de Sarcini constituie anexa la Contractele de închiriere a terenurilor destinate amplasării chioşcurilor pentru vânzare presă, carte, tutungerie, papetărie, flori, produse artizanale, produse alimentare.

2. Atribuirea terenurilor libere pentru amplasarea chioşcurilor pentru vânzare presă, carte, tutungerie, papetărie, flori, produse alimentare, produse artizanale, se face prin licitaţie publică deschisă .

3. Atribuirea directă a terenurilor ocupate de construcţii tip chioşc pentru vânzare presă - la solicitarea expresă a proprietarului construcţiei, în condiţiile în care acesta se angajează la înlocuirea acestora cu chioşcuri noi, care respectă standardele minime aprobate prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor în zone publice.

CAPITOLUL I.

OBIECTUL ÎNCHIRIERII

1.1. Se supun licitaţiei publice deschise în vederea închirierii, 13  suprafeţe de maxim 15 mp teren/amplasament, libere de sarcini, aparţinând domeniului public al municipiului Vatra Dornei, pentru realizarea de chioşcuri difuzare presă, carte,  comercializare flori,  produse alimentare, produse artizanale.

1.2. Se închiriază prin procedura licitaţiei publice amplasamentele pe care se vor edifica chioşcurile.

1.3. Pe terenul închiriat, chiriaşul poate amplasa numai obiectivul – chioşc pentru vânzare presă, carte, flori, produse artizanale, produse alimentare ambalate,băuturi răcoritoare, îngheţată,   pe care îl va exploata pe riscul şi răspunderea sa, în schimbul chiriei prevăzute la cap. III.

1.4. Predarea - primirea amplasamentului se va face în maxim 5 (cinci) zile de la data semnării contractului de închiriere.

1.5. Realizarea obiectivului se va face pe cheltuiala chiriaşului, în conformitate cu prevederile Autorizaţiei de amplasare şi funcţionare emisă de catre Serviciul de Urbanism.

1.6.La finalizarea investiţiei se va efectua verificarea încadrării în termenii Autorizaţiei de amplasare şi funcţionare emisă de  catre Serviciul de Urbanism(tip chioşc, materiale, suprafaţă), urmând ca, în baza procesului verbal constatator, să se stabilească suprafaţa de teren efectiv utilizată şi să se încheie un act adiţional la contractul de închiriere dacă este cazul.

1.7. La încetarea contractului din orice cauză, terenul revine proprietarului liber de sarcini.

Predarea terenului de către chiriaş se face pe baza procesului verbal de predare – primire a amplasamentului, după ridicarea chioşcului şi aducerea terenului la starea iniţială. În caz de neconformare, eliberarea amplasamentului se realizează pe cale administrativă.

             1.8. Se interzice notarea în evidenţele de Carte Funciară a chioşcului edificat pe terenul închiriat.

CAPITOLUL .II.  

DURATA ÎNCHIRIERII

2.1. Durata închirierii terenurilor reprezentând amplasamente pentru chioşcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie este de 2 ani începând cu data de 01 a lunii rmătoare semnării contractului.

2.2. Durata închirierii poate fi prelungită în condiţiile stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local.

CAPITOLUL III

ELEMENTE DE PREŢ

3.1. Preţul de pornire a licitaţiei pentru închirierea terenului stabilit prin hotărârea Consiliului Local este de 4/lei/mp/lună.

3.2. Preţul adjudecat prin licitaţie va fi indexat de drept anual cu indicele de inflaţie prognozat şi  se va aproba anual prin hotărâre a consiliului local al Municipiului Vatra Dornei.

3.3. Preţul de închiriere a terenurilor ocupate de construcţii este  de 4 lei/mp/lună, care se va actualiza cu preţul mediu al chiriilor stabilite în urma  licitaţiilor pentru amplasamentele celorlalte chioşcuri.

3.4. Chiria se datorează începând cu data obţinerii Autorizaţiei de amplasare şi funcţionare, dar nu mai târziu de 90 zile de la data adjudecării prin licitaţie a amplasamentului.

3.5. Plata chiriei se va face în tranşe egale, trimestriale, având ca termen de plată data de 15 a ultimei luni a trimestrului în curs.

3.6. Pentru neplata la termen a chiriei şi a indexării, se datorează majorări de întârziere calculate conform legislaţiei privind creanţele bugetare.

3.7. Neplata în termen a două trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală a contractului de închiriere şi luarea măsurilor pentru eliberarea pe cale administrativă sau amiabilă a amplasamentului.

3.8. La încheierea contractului de închiriere, chiriaşul are obligaţia constituirii unei garanţii de buna plata la contract, egala cu 50% din chiria datorata pentru toată durata contractului. Din această sumă administratorul poate preleva penalităţile şi sumele datorate de chiriaş.

CAPITOLUL IV

CARACTERISTICILE INVESTIŢIEI

4.1. Termenul de obţinere a autorizaţiei de amplasare şi funcţionare este de cel mult 30 zile  de la data adjudecării prin licitaţie a amplasamentului, sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului de închiriere si predarea terenului liber de sarcini.

4.2. Termenul de amplasare a chioşcurilor este:

- maxim 3 luni de la semnarea contractului de închiriere pentru amplasarea primului chioşc întruna din locaţiile adjudecate de ofertant;

4.3. Nefinalizarea investiţiei în condiţiile art. 4.2 dă dreptul administratorului la rezilierea unilaterală a contractului de închiriere, fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără plata de daune în favoarea locatarului.

4.4  Chiriaşul are obligaţia de a obţine toate avizele si acordurile necesare amplasării chioşcului şi desfăşurării activităţii.

CAPITOLUL V

DREPTURILE PĂRŢILOR

Drepturile chiriaşului

5.1. Chiriaşul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, terenul care face obiectul contractului de închiriere;

5.2. Chiriaşul are dreptul de a folosi bunul care face obiectul închirierii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de închiriere.

Drepturile administratorului

5.3. Proprietarul va solicita constituirea unei taxe şi a unei garanţii de participare la licitaţie respectiv a unei garanţii de bună execuţie a investiţiei în cazul atribuirii directe a contractelor de închiriere.

5.4. În cazul adjudecării licitaţiei, pentru ofertantul desemnat câştigător, garanţia de participare la licitaţie se constituie în garanţie de bună execuţie a investiţiei. În baza solicitărilor scrise, administratorul va elibera garanţia de participare la licitaţie a celorlalţi ofertanţi.

5.5. Garanţia de bună execuţie a investiţiei reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini şi în contractul de închiriere. Această garanţie se va restitui în momentul îndeplinirii de către chiriaş a obligaţiilor privitor la realizarea investiţiei asumate prin contractul de închiriere - în baza procesului verbal de finalizare a investiţiei.

5.6. Condiţiile menţinerii, restituirii, sau pierderii garanţiei de participare la licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie a investiţiei se vor stabili prin instrucţiunile de participare la licitaţie şi / sau prin contractul de închiriere.

5.7. Administratorul are dreptul să anuleze licitaţia dacă ofertantul declarat câştigător nu se prezintă să semneze contractul de închiriere şi procesul verbal de predare-primire a amplasamentului în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării licitaţiei.

5.8. Administratorul are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investiţiei, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii, verificând respectarea obligaţiilor asumate de chiriaş.

5.9. În cazul prelungirii duratei închirierii administratorul poate modifica chiria prin Hotărâre a Consiliului Local. Chiriaşul acceptă modificarea de drept a chiriei fără a fi necesară încheierea unui act adiţional.

5.10. Administratorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local;

5.11. Proprietarul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în cazul în care chiriaşul nu respectă prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor în zone publice, prevederile Autorizaţiei de amplasare şi funcţionare şi clauzele contractuale, cu suportarea de către chiriaş a consecinţelor prevăzute în caietul de sarcini şi / sau în contractul de închiriere.

CAPITOLUL VI

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Obligaţiile chiriaşului

6.1. Să semneze contractul de închiriere în maxim 15 zile calendaristice de la data adjudecării licitaţiei;

6.2. Să folosească terenul numai pentru destinaţia aprobată, respectiv amplasare chioşc vânzare presă, carte, flori, produse alimentare, produse artizanale, fără a schimba obiectul de activitate.

6.3.  Să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunului care face obiectul închirierii, nefuncţionarea o perioadă mai mare de 90 zile ducând la rezilierea unilaterală a contractului de către administrator şi la eliberarea terenului pe cale administrativă;

6.4. Să depună documentaţia completă în vederea obţinerii Autorizaţiei de amplasare şi funcţionare în maxim 30 zile de la data semnării contractului de închiriere.

6.5. Să depună la Serviciul Urbanism o copie a Autorizaţiei de amplasare şi funcţionare, în a termen de cel mult cinci zile de la data obţinerii acesteia, în vedere punerii în debit a contractului de închiriere. Pentru punerea în debit cu întârziere a contractului, ca urmare a nedeclarării datei obţinerii Autorizaţiei de amplasare şi funcţionare şi depăşirii termenelor de plată se datorează majorări de întârziere calculate conform creanţelor bugetare.

6.6. Să amplaseze chioşcurile în conformitate cu prevederile din prezentul Caiet de sarcini.

Nefinalizarea investiţiei în termenul stability în prezentul Caiet de sarcini conduce la calcularea de penalizări de întârziere în procent de 0,2% pe zi din garanţia de bună execuţie a contractului, sau la rezilierea lui, după caz.

6.7. Să întreţină şi să modernizeze spaţiul amenajat la termenele şi în condiţiile stabilite de administrator:

- să asigure reparaţiile curente ale chioşcului ( revopsire, curăţare, reparaţii de întreţinere)

- să asigure amenajarea şi întreţinerea zonei verzi şi a trotuarului din vecinătatea chioşcului, delimitată prin contractul de închiriere, salubrizarea zilnică a zonei, deratizarea şi dezinsecţia ei conform prevederilor Regulamentului de organizare a acestui serviciu elaborat de Primăria Municipiului Vatra Dornei,

- să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor pe domeniul public inclusiv cele privitoare la desfăşurarea actului de comerţ şi cele privitoare la expunerea mărfurilor

6.8. Să nu subînchirieze terenul ce face obiectul închirierii;

6.9. Să achite administratorului chiria stabilită prin contract în cuantumul, prin modalităţile şi la termenele stabilite prin contract;

6.10. Să restituie administratorului, la încetarea contractului de închiriere din orice cauză, în deplină proprietate terenul, liber de sarcini.

6.11. Să constituie, la semnarea contractului, garanţia de bună plată conform prevederilor art. 3.8

6.12. Să constituie şi să menţină, până la luarea în folosinţă a chioşcului, garanţia de bună execuţie a investiţiei din garanţia de participare la licitaţie

6.13. Să notifice, în scris, administratorul ori de câte ori existenţă cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii, sau serviciului public.

6.14. Să nu înstrăineze, ipotecheze sau greveze cu sarcini a chioşcul edificat pe terenul închiriat fără acordul administratorului terenului.

6.15. Să plătească pe toată durata închirierii impozitele şi taxele datorate bugetului local, precum şi celelalte utilităţi consumate, ele neintrând în preţul chiriei.

Obligaţiile administratorului

6.16. Să întocmească şi să semneze contractul de închiriere în maxim 15 zile calendaristice de la data adjudecării terenului.

6.17. Să pună la dispoziţia chiriaşului terenul, pe bază de proces verbal de primire - predare în maxim 5 (cinci) zile de la data semnării contractului de închiriere, liber de orice sarcini.

6.18. Să sprijine chiriaşul în obţinerea Autorizaţie de amplasare şi funcţionare.

6.19. Să nu îl tulbure pe chiriaş în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere;

6.20. Să restituie garanţia de participare la licitaţie a ofertanţilor declaraţi respinşi în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la înregistrării solicitărilor scrise. Pentru perioada în care sumele reţinute cu titlu de garanţie se află la dispoziţia administratorului nu se calculează dobânzi sau diferenţe de curs valutar indiferent de moneda la care se raportează garanţia sumele se încasează în lei la cursul zilei constituirii depozitului şi se va elibera aceeaşi sumă în lei.

6.21. Să restituie garanţia de bună execuţie a investiţiei în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării procesului verbal de constatare a finalizării investiţiei.

6.22. Să achite iniţiatorului licitaţiei contravaloarea documentaţiilor ce stau la baza organizării licitaţiei (calculată în baza documentelor justificative). Această cheltuială va fi recuperată din sumele plătite de participanţii cu titlu de TAXĂ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE .

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

7.1. Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor acte adiţionale, cu acordul părţilor.

7.2. Contractul de închiriere încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin în scris, la prelungirea acestuia;

b) în cazul în care interesul naţional, local sau cerinţele urbanistice impun aceasta, prin denunţarea unilaterală de către proprietar, cu preaviz de 15 zile adresat chiriaşului de a elibera terenul;

c) prin acordul părţilor;

d) prin denunţarea unilaterală a contractului;

e) alte situaţii expres prevăzute de lege;

Încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea contractului sau de la data comunicată prin notificare. Pentru ocuparea terenului după această dată administratorul va calcula despăgubiri.

7.3. Denunţarea unilaterală a contractului poate fi făcută de către oricare dintre părţi.

Contractul se reziliază de plin drept, prin denunţare unilaterală de către administrator, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a chiriaşului şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul în care chiriaşul se găseşte în vreuna din următoarele situaţii:

a) a schimbat destinaţia bunului închiriat fără obţinerea acordului administratorului, a modificat obiectul de activitate prin comercializarea altui tip de produse faţă de cele stabilite.

b) a subînchiriat terenul;

c) a cedat folosinţa terenului şi chioşcului amplasat unor terţi:

d) nu a respectat Autorizaţia de amplasare şi funcţionare emisă de Primăria Municipiului Vatra Dornei .

Această situaţie de încetare a contractului conduce la pierderea garanţiei de bună execuţie a investiţiei şi a garanţiei de buna plata şi la plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului de 50% din valoarea chiriei, indexate la zi, precum şi la eliberarea terenului pe cale administrativă

e) a folosit terenul împreună cu terţi, prin asociere cu aceştia, fără acordul scris al administratorului;

f ) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a chiriei, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de două trimestre consecutiv sau două trimestre considerate restante în cursul unui an calendaristic ;

Această situaţie de încetare a contractului conduce la pierderea garanţiei şi la plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului de 50% din valoarea chiriei, indexate la zi, precum şi la eliberarea terenului pe cale administrativă.

g) nu a constituit garanţia de bună plată la contract

h) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin reziliere unilaterală, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a chiriaşului şi fără intervenţia instanţei de judecată;

i) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilităţii obiective a chiriaşului de a-l exploata , prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

j) în situaţia neutilizării structurii de vânzare / chioşcului o perioadă de 90 zile, imobilul se consideră abandonat.

k) În cazul neobţinerii Autorizaţiei de amplasare şi funcţionare in termen de 30 zile, sau în situaţia în care investiţia nu este demarată sau finalizată în termenele stabilite, administratorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului de închiriere. În această situaţie terenul închiriat revine, liber de sarcini, administratorului (fără a fi necesar încheierea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului).

CAPITOLUL VIII.

RESPONSABILITĂŢILE DE MEDIU

8. Chiriasul îşi asumă în totalitate responsabilităţile de mediu pe toată durata inchirierii.

CAPITOLUL IX

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

9. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de închiriere se vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun.

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

10.1. În caz de renunţare, după adjudecarea licitaţiei, chiriaşul pierde garanţia de participare la licitaţie, iar administratorul va reorganiza procedura de licitaţie în vederea închirierii terenului.

10.2. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin prezentul caiet de sarcini şi / sau contractul de închiriere.

10.3. Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea şi funcţionarea investiţiilor cad în sarcina chiriaşului

10.4.Toate lucrările privind racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente, obţinerea acordului de la deţinătorii acestora îl privesc pe chiriaş.

10.5.Instrucţiunile de participare la licitaţie, Caietul de sarcini şi toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitantului, contra cost.

10.6. Ofertanţii vor achita taxa şi garanţia de participare la licitaţie la valoarea stabilită prin Instrucţiunile de participare la licitaţie.

10.7. Ofertanţii la licitaţie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitaţie originalul chitanţei de plată a taxei şi a garanţiei de participare la licitaţie.

Participarea la licitaţie a ofertanţilor este condiţionată de achitarea integrală a debitelor pe care le au faţă de bugetul local şi faţă de Administraţia Imobiliară Vatra Dornei, achitarea documentaţiei de licitaţie şi a garanţiei de participare.

Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 - au debite restante faţă de bugetul local.

 - sunt în litigii cu Consiliul Local/ Primăria  municipiului Vatra Dornei;

 - sunt în procedură de faliment;

 - sunt supuse procedurii de reorganizare judiciară;

 - au activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfăşura activităţi economice.

10.8. Dacă din diferite motive, licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanţi.

In acest caz, ofertanţilor li se va înapoia, în termen de zece zile lucrătoare, garanţia de participare la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie pe baza unei cereri scrise şi înregistrare la Primaria municipiului Vatra Dornei.

Prin înscrierea la licitaţie, toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini şi instrucţiunile de licitaţie se consideră însuşite de ofertant.

10.9. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea licitaţiei publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Vatra Dornei în termen de 48 de ore de la data desfăşurării licitaţiei, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza şi instrumenta contestaţiile înregistrate în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la HCL nr._____/31.05.2011

 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în zone publice

 

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE

 

1.1. Scopul regulamentului

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea şi desfăşurarea  activităţilor de lungă durată, sezoniere şi ocazionale în zone publice din Municipiul Vatra Dornei.

1.2 Domeniul de reglementare

Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică: organizaţiilor fără scop lucrativ, agenţilor economici – persoane fizice sau juridice autorizate care desfăşoară activităţi sociale, sportive, comerciale, sau prestează servicii către populaţie:

producătorilor direcţi, comercianţilor, organizaţiilor şi fundaţiilor, instituţiilor publice, etc, în zonele publice ale Municipiului Vatra Dornei.

Art. 3. În zonele publice din Municipiul Vatra Dornei sunt interzise cu desăvârşire activităţile care incită la violenţă, ură, sau care periclitează siguranţa populaţiei, activităţile care tulbură liniştea şi ordinea publică, activităţile de cerşetorie, strângere de fonduri şi alte activităţi similare.

1.3 Cadrul legal general de reglementare a domeniului:

Art.4 Activităţile în zonele publice sunt reglementate prin:

- Legea nr. 215/2001 republicată – privind administraţia publică locală - art.36,(2) lit.c) şi art.68;

- Legea nr. 650/2002 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

- Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 – pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

- Legea nr. 50/1991 republicată şi actualizată – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; cu toate modificările şi completările ulterioare

- Legea 60/1991 republicata - privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

- Legea nr. 12/1990 republicata - privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite; cu toate modificările ulterioare

- Legea 571/2003 republicata şi actualizată - privind Codul fiscal;

- O.G. 92/2003 - privind Codul de procedura fiscala;

- Ordonanţa nr.2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor; cu toate modificările şi completările ulterioare

- Legea nr.126/1995 - privind regimul materiilor explozive - republicata si actualizata;

- Codul Civil, Titlul III, - Despre Contracte şi Convenţii.

 

CAPITOLUL II

DEFINITII SI CLASIFICARI

Art. 5. Definirea unor termeni utilizati pe parcursul regulamentului

- agent economic – persoana fizică sau juridică autorizată, care în cadrul activităţii sale profesionale, fabrica, importă, depozitează, transportă sau comercializează produse, ori părţi din acestea, sau prestează servicii, definite în baza legii 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.

- consumator - orice persoana fizică, sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpăra, dobândesc,utilizează, ori consumă produse, sau servicii în afara activităţii profesionale;

- comerciant - persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa;

- comerţ stradal - comerţ, cu caracter permanent, sezonier, sau ocazional, desfăşurat pe domeniul public, în afara spaţiului magazinelor, de regulă în zone cu intensă circulaţie pietonală, pe străzi, trotuare, pasaje publice, sau orice zonă destinată folosinţei publice.

- comerţ ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin vânzarea în mai multe locaţii, pe unităţi (standuri) mobile, rulote, sau în vehicule special amenajate, care la încheierea programului eliberează amplasamentul

- comerţ ocazional – activitatea de comerţ stradal desfăşurată cu ocazia anumitor evenimente, pe o perioada limitata de timp;

- comerţ sezonier - activitatea de comerţ stradal desfăşurată în perioade de timp determinate, de regulă în sezoanele turistice;

- punct de desfăşurare a activităţii spaţiu public delimitat în cadrul amplasamentului avizat de catre Comisia de urbanism, pus la dispoziţia partenerilor pentru desfăşurarea activităţii ;

- comerţ stradal în puncte fixe - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată în orice structură de vânzare pe amplasamentele stabilite. Pentru desfăşurarea activităţii se pot utiliza chioşcuri, tonte, terase şi standuri amenajate în faţa unităţii

- structura de vânzare/promovare - spaţiul de desfăşurare a unuia, sau mai multor exerciţii comerciale;

- chioşc stradal – construcţie uşoară, de mici dimensiuni, temporara, având una din laturi (sau mai multe) deschise, amplasată pe străzi şi în zone publice, în care se vând: flori, ziare, reviste, ţigări, sucuri, alte produse;

- terasa de alimentaţie publică – spaţiu amenajat în faţa unităţii proprii de alimentaţie publică, în vederea servirii consumatorilor, sau cu ocazia unor evenimente cu caracter de agrement si/sau tematic (festivaluri, târguri) ;

- toneta – structura de vânzare deschisă, tarabă, la care se vând, pe strada, articole mărunte, dulciuri, răcoritoare, etc;

- autospeciale, autoutilitare – structura de vânzare specializata montată pe un mijloc de transport (autospecială, remorcă, tricicleta, etc.) utilizată pentru vânzarea sau expunerea anumitor produse.

Art. 6. Nomenclator de activităţi

1. activităţi comerciale:

- alimentaţie publică;

- comercializare flori;

- comercializare presă;

- comercializare produse diverse – produse alimentare ambalate, nealimentare, produse artizanale;

- comercializare mărţişoare;

- comercializare fructe de sezon;

- comercializare popcorn.

2. activităţi de promovare

- expoziţii: expunere de produse - standuri in faţa unităţii,

- expunere de maşini în zone publice;

- expoziţii de carte, flori in cadrul unor manifestări

- prezentări de modă

- vânzări promoţionale - promovare de produse si servicii, sampling;

3. activităţi cu caracter social, sau de interes public

- evenimente social - sportive,

- distribuirea de pliante în campaniile de informare,

- consultaţiile medicale gratuite, in cadrul unor campanii

4. activităţi cu caracter cultural

- festivaluri

- concerte

- târguri

5. activităţi de agrement

- parcuri de distracţii, maşinuţe, tobogane gomflabile,

- organizarea jocurilor de artificii;

- circuri,

- menajerii, târguri de păsări, de animale de companie,

- concursuri (de agilitate canina, etc)

7. activităţi ocazionale

- Valentin’s Day / Dragobete – comercializare cadouri, suveniruri, flori, felicitări

- 1 Martie – comercializare mărţişoare,

- 8 Martie – comercializare flori,

- 1 Mai – activităţi de agrement

- 9 Mai – acţiuni specifice sărbătoririi „Zilei Europei”

- 1 Iunie – activităţi sportive, de agrement, etc. specifice sărbătoririi „Zilei Copilului”

- 15 Iunie - comercializare flori,

- 15 Septembrie – comercializare flori,

- 1 Noiembrie – comercializare flori, coroane, candele şi alte asemenea,

- 6 Decembrie - comercializare bete Sf. Nicolae, jucării, etc

- Targul de Craciun – comercializare felicitari, cadouri, jucarii, podoabe de pom, obiecte de cult, etc

Art. 7 Comertul stradal poate fi clasificat astfel:

7.1 functie de durata de desfasurare a activitatii:

- comert ocazional;

- comert sezonier;

- comert de lunga durata;

7.2 . functie de locul amplasarii acestora:

- in zone pietonale, in fata unitatilor de alimentatie publica;

- in zona parcarilor publice

- in parcuri sau in zone protejate

- alte spatii publice

7.3. functie de modul de amplasare:

- pe baza autorizatiei de amplasare si functionare

- pe baza acordului de amplasare;

7.4. functie de structura de vanzare utilizata:

- terase sezoniere amplasate in fata unitatilor de alimentatie publica;

- chioscuri;

- tonete;

- triciclete, autospeciale, autoutilitare, sau alte tipuri de unitati mobile destinate desfasurarii de activitati

comerciale;

- alte tipuri de mobilier urban avizat (Ex. cutiile de distribuire gratuita a presei, etc.);

- vanzari fara utilizarea de mobilier urban.

 

CAPITOLUL III

PROCEDURA DE AUTORIZARE /AMPLASARE A STRUCTURILOR DE VANZARE  STRADALA PROCEDURA DE AUTORIZARE

Art.8. Modalitatile de amplasare a structurilor de vanzare/promovare folosite de persoanele fizice, sau juridice pe domeniul public sunt;

- pe baza autorizatiei de amplasare si functionare – pentru activitatile comerciale – cu exceptia teraselor in fata punctelor de lucru si a contractului de inchiriere;

- pe baza acordului de amplasare – pentru restul activitatilor din nomenclator – si a conventiei de ocupare a domeniului public;

Art. 9. Amplasamentele propuse pentru desfasurarea activitatilor pe domeniul public vor fi avizate de Comisia  de Urbanism si Amenajare a Teritoriului si aprobate de consiliul local

Art. 10. Autorizatia de amplasare si functionare

Autorizatia de amplasare si functionare – este actul administrativ in baza caruia se pot amplasa structurile de vanzare pe domeniul public al municipiului. Se elibereaza de catre Serviciul de Urbanism in maximum 30 zile in baza unei documentatii compusa din:

- cerere tip (anexa)

- certificatul de inmatriculare sau codul fiscal (copie)

- certificatul de urbanism

- avizul CUAT – pentru amplasament si mobilier stradal

- planul de situatie cu viza CUAT

- contract de inchiriere pentru suprafata de teren ocupata - sau conventie pentru ocupare loc public – in cazul teraselor, amenajate in fata punctului de lucru

- avizele solicitate prin certificatul de urbanism

- certificat de atestare fiscala obtinut de la Serviciul Venituri

- contract de salubrizare incheiat cu operatorul licentiat al acestui serviciu

Art. 11. Etapele procedurii de obtinere autorizatiei de amplasare si functionare

11.1. Certificatul de urbanism este actul de informare, prin care solicitantului i se fac cunoscute conditiile necesare autorizarii, inclusiv lista avizelor si acordurilor.

Se elibereaza la cererea oricarei persoane fizice sau juridice de catre Serviciul de Urbanism in maximum 30 zile de la data inregistrarii cererii, in baza unei documentatii compuse din:

- cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formular tipizat )

- plan de situatie sc 1:500, plan de incadrare in zona, pe care va fi marcat vizibil amplasamentul propus

- foto amplasament

- certificatul de inmatriculare sau codul fiscal (copie)

- documentul de plata a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (copie)

11.2. Avizul Comisiei de Urbanism si Amenajare a Teritoriului - este actul prin care se comunica solicitantului punctul de vedere al acestei comisii tehnice, asupra solutiei functionale propuse. Avizul Comisiei are caracter tehnic obligatoriu. Se elibereaza in maximun 7 zile de la data sedintei in baza unei documentatii compuse din:

- cerere tip pentru emiterea avizului CUAT (formular tipizat )

- plan de situatie sc 1:500, plan de incadrare in zona, pe care va fi marcat vizibil amplasamentul propus

- plan mobilare, cotat din care sa reiasa suprafata de teren ocupata

- model mobilier urban propus

- foto amplasament

- certificatul de inmatriculare sau codul fiscal (copie)

- documentul de plata a taxei pentru eliberarea avizului

- certificat de urbanism (copie), eliberat in acest scop

- dovada achitarii taxei de publicitate aferenta reclamei, numai in cazul teraselor

11.3. Contractul de inchiriere este documentul prin care partile convin asupra: duratei, pretului si obligatiilor asumate in vederea transmiterii dreptului de utilizare a zonei publice. Se intocmeste de Serviciul Urbanism din cadrul primariei Vatra Dornei si intra in vigoare prin semnarea de catre reprezentantii partilor.

Contractul de inchiriere se incheie, dupa indepliniriea procedurii de licitatie publica si desemnarea castigatorului licitatiei, in termenii caietului de sarcini si a procesului verbal de adjudecare a licitatiei.

11.4. Convenţie de amplasare temporara este documentul prin care se reglementează durata, preţul şi obligaţiile părţilor în vederea atribuirii directe a dreptului de utilizare a domeniului public către deţinătorii spaţiilor comerciale în vederea amplasării în faţa unităţii de terase, vitrine frigorifice şi standuri. Se întocmeşte de Serviciul de Urbanism şi intră în vigoare prin semnarea de către reprezentanţii părţilor.

Convenţia de amplasare temporara se încheie in baza unei documentatii compuse din:

- cerere tip

- certificatul de inmatriculare sau codul fiscal (copie)

- CF prin care se certifică existenţa spaţiului comercial şi atestă proprietarul

- certificatul de urbanism

- avizul CUAT – pentru amplasament, tipul de activitate si mobilier stradal – inclusiv documentatia avizata:

- planul de situatie cu viza CUAT, în care să fie evidenţiat atat spaţiul deţinut în proprietate cât şi

terenul solicitat pentru desfăşurarea activităţii

- planul de mobilare cu viza CUAT

- avizele solicitate prin certificatul de urbanism

- certificat de atestare fiscala obtinut de la Serviciul Venituri

- avizul Directiei de Sanatate Publica, în cazul unităţilor de alimentaţie publică

- contract de salubrizare incheiat cu operatorul licentiat al acestui serviciu

11.5. Avizele stabilite prin certificatul de urbanism se obtin prin grija solicitantului de la fiecare institutie avizatoare, in baza unei documentatii specifice si in intervalul de timp stabilit de legislatia acestuia.

11.6. Certificatul de atestare fiscala este actul prin care se atesta faptul ca solicitantul nu are datorii fata de primarie. Se elibereaza pe loc, de catre Serviciul Venituri pe loc, in baza unei documentatii compuse din:

- cerere pentru eliberarea certificatului fiscal semnata si stampilata

- taxa de timbru pentru eliberarea certificatului fiscal

11.7. Contractul de salubrizare se incheie de catre beneficiarul contractului de inchiriere cu operatorul licentiat al acestui serviciu.

Art. 12. Autorizatia este valabila maximum 12 luni, ea poate fi prelungita, la cererea beneficiarului in urmatoarele conditii:

- daca conditiile intiale de autorizare nu s-au modificat

- daca amplasamentului nu i se stabileste o alta destinatie, printr-o documentatie de urbanism aprobata, initiata de autoritatea locala

12.1. Prelungirea autorizatiei de amplasare si functionare se face in baza unei documentatii compusa din:

- cerere completata de beneficiar

- autorizatia initiala, in original

- certificat de atestare fiscala obtinut de la Directia Economica

- documentele de plata ale taxelor aferente (taxa de prelungire este egala cu valoare taxei de

emitere).

Art. 13. Conventia – acord de amplasare temporara – este actul care permite desfasurarea unor evenimente si activitati ocazionale in zonele publice ale municipiului Vatra Dornei prin atribuirea directa a spatiului aferent desfasurarii activitatii. Prin conventie se stabilesc urmatoarele:

- durata evenimentului

- tipul de activitatii

- amplasamentul

- obligatiile partilor

Amplasamentele sunt cele cuprinse in anexa; amplasamente noi pot fi atribuite numai prin aprobarea Consiliului Local Vatra Dornei;

Se elibereaza de catre Serviciul Terenuri din cadrul Administratiei Imobiliare Vatra Dornei in baza unei documentatii compuse din:

- cerere tip

- certificatul de inmatriculare sau codul fiscal (copie)

- certificat de atestare fiscala obtinut de la Serviciul Venituri;

- contract de salubrizare incheiat de organizatorul evenimentului cu operatorul licentiat al acestui serviciu;

valoarea serviciului va fi evidentiata si taxata distinct in conventie

- avizul Directiei de Sanatate Publica, daca este cazul.

 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AMPLASAMENTELOR

1. Licitaţia Publică

Art.14. Amplasamentele pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale stradale, cu excepţia structurilor de vânzare amplasate în faţa punctului de lucru şi activităţilor comerciale ocazionale, vor fi atribuite în urma organizării unor licitaţii publice.

Condiţiile obligatorii pentru participarea la licitaţie vor fi stabilite in caietul de sarcini.

Art. 15. Iniţiativa organizării licitaţiei publice o are autoritatea locală  prin Consiliul L0cal Vatra Dornei.

Perioada pentru care se atribuie amplasamentele este de 5- 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade la solicitarea beneficiarului.

Art. 16. Decizia privind organizarea licitaţiei publice revine Consiliului Local, care hotărăşte cu privire la:

- organizarea licitaţiei publice pentru închirierea terenurilor aferente structurilor de vânzare,

- metoda de desfăşurare a licitaţiei publice

- amplasamentele şi suprafeţele de teren propuse spre închiriere

- preţul de pornire a licitaţiei

- procedura si criteriile in baza cărora se va adjudeca licitaţia

- durata pentru care se încheie contractul,

- caietul de sarcini

Art. 17. Caietul de sarcini- – se intocmeste de catre Serviciul de Urbanism si cuprinde informatii referitoare la:

- identificarea bunului care se inchirieaza,

- activitatile autorizate,

- conditiile generale de inchiriere,

- durata contractului,

- pretul de pornire al licitatiei,

- drepturile si obligatiile partilor,

- conditii privind protejarea mediului,

- conditiile de incetare a contractului, etc

Art. 18. Actul de atribuire a licitaţiei – elaborat ca urmare a finalizării licitaţiei, desemnării câştigătorului şi atribuirii amplasamentului. În baza acestui act Serviciul de Urbanism, încheie contractul de închiriere a amplasamentului.

2. Atribuirea Directă

Art. 19. Activităţile ocazionale se desfăşoară, pe amplasamentele stabilite de catre Comisia de Urbanism si Amenajare a teritoriului, in baza acordului pentru amplasare temporara. Acesta stabileste urmatoarele :

- amplasamentele pe care se desfasoara evenimentul

- numarul structurilor de vanzare / promovare admise pe fiecare amplasament,

- perioada de desfasurare a actiunii,

- gama de produse care pot fi comercializate si alte asemenea

- conditiile de intretinere a amplasamentelor privind: asigurarea curateniei, a salubrizarii, a pazei, etc, in functie de tipul evenimentului.

Art. 20. Acordul se elibereaza de catre Serviciul Urbanism – in ordinea inregistrarii solicitarilor si in limita numarului stucturilor de vanzare admise pe fiecare amplasament.

Art. 21. Activitatile sezoniere de comert ambulant si altele asemenea se desfasoara pe amplasamentele stabilite  de catre Comisia de Urbanism, in baza conventiei de amplasare temporara, incheiata cu Serviciul de Urbanism.

Atribuirea se face in ordinea inregistrarii solicitarilor insotite de documentatii complete si in limita numarului stucturilor de vanzare avizate pe fiecare amplasamente.

 

CAPITOLUL IV REGULI DE AMPLASARE A STRUCTURILOR DE VANZARE

IV.1 COMERTUL STRADAL – in puncte fixe

IV.1.1 TERASE

Art. 22. Terasele provizorii – pot fi amenajate in fata punctului de lucru, cu profil de alimentatie publica de catre detinatorul acestuia, pe baza autorizatiei de amplasare si functionare, respectand urmatoarele reguli:

22.1. Atribuirea amplasamentelor pentru amenajarea teraselor sezoniere, in fata punctului de lucru se face fara licitatie publica

22.2. Pe strada Luceafarului terasele se vor amplasa  pe o desfasurare de front egala, cu cea a punctului de lucru.

Aceasta desfasurare poate fi depasita in cazul in care spatiul vecin are o destinatie ce nu permite o astfel de amenajare.

Latimea maxima a terasei va fi de 6 metri.

- Mobilierul urban va fi realizat de preferinta din lemn sau metal in stilul anilor 1900, in concordanta cu arhitectura cladirilor.

Este interzisa ancorarea mobilierului urban (mese, scaune, banci, jardiniere, etc) in pavajul pietonalului.

- Terasele pot fi acoperite cu umbrele confectionate din materiale impermeabile si rezistente la intemperii, culorile vor fi alese in nuante de crem

- Invelitoarea umbrelelor, nu va fi inscriptionata, decat cel mult in zona verticala a acesteia, care poate contine un mesaj publicitar al agentului economic care a amenajat terasa sau brandul firmei care a amplasat umbrelele. In aceasta situatie detinatorul terasei va achita taxa de publicitate. Prinderea umbrelelor se va face in sistem independent, fara a afecta pavajul.

- Iluminatul terasei va fi asigurat prin surse proprii - lumanari, fara improvizatii de cabluri aeriene sau prin pozarea in zona pavajului

22.3. Mobilierul urban va fi realizat din lemn sau metal in stilul anilor 1900

22.4. reguli de amplasare a teraselor in restul orasului:

Terasele provizorii – pot fi amenajate in fata punctului de lucru, cu profil de alimentatie publica de catre detinatorul acestuia, pe baza autorizatiei de amplasare si functionare, respectand urmatoarele reguli:.

- terasele se vor amplasa pastrand un spatiu de circulatie pe langa terasa. In cazul amplasarii acesteia pe trotuar, spatiul de trecere pentru pietoni va fi de minimum 1,5 m, spre carosabil.

- terasele sezoniere vor fi limitate la un singur rand de mese si strict desfasurate pe lungimea frontului fatadei, doar acolo unde latimea trotuarului este mai mare de 2 (doi) metri, pastrand pentru circulatia pietonilor o portiune de trotuar de minimum 1,2 m.

- in situatiile in care mai multi comercianti au activitatea in acelasi imobil cu sau fara front la artera principala si solicita fiecare amenajarea unei terase, dimensionarea acestora se va face astfel incat sa poata fi amplasate;

- se interzice amplasarea teraselor pe carosabil;

- pe suprafata amenajata ca terasa, operatorul economic va utiliza mobilierul urban (mese, scaune, umbrele) avizat. Materialul si cromatica se va armoniza cu culorile si arhitectura specifice zonei.

- in scopul amenajarii teraselor, se interzice acoperirea pavajului cu orice fel de material textil, sintetic, sau platforme provizorii ori postamente, indiferent de materialele din care sunt realizate.

- terasele pot fi acoperite cu umbrele realizate din materiale impermeabile, rezistente la intemperii, vor avea aceiasi forma, culoare si dimensiuni si nu vor depasi limita autorizata a terasei. In zona centrala - acestea vor avea aceleasi restrictionari privind publicitatea ca si cele din zona pietonala. In aceasta zona, terasele pot fi acoperite si cu copertine tip rulou, in culoarea fatadei imobilului respectiv, neinscriptionate; prinderea copertinelor de cladire se va face fara a deteriora elementele de fatada.

- perimetrul teraselor poate fi delimitat numai pe partile laterale de parapeti mobili sau de jardiniere cu flori naturale, intretinute in mod corespunzator.

- Orarul de functionare al teraselor va fi:

-  pana la ora 22 00

La sfarsit de saptamana programul de functionare a teraselor pe strada Luceafarului poate fi extins pana la ora 24.

Art. 23. Atribuirea amplasamentelor pentru terasele sezoniere in alte locuri decat in fata punctului propriu de lucru, se poate face numai prin licitatie publica. Aceste amplasamente vor fi avizate de Comisia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului si aprobate prin Hotararea Consiliului Local.

IV.1. 2. CHIOSCURI

Art. 24. Amplasamentele vor fi avizate in CUAT si aprobate  de catre Consiliul Local Vatra Dornei.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplinea structurile de vanzare sunt urmatoarele:

- sa asigure conditiile corespunzatoare pentru expunerea, pastrarea si protejarea marfurilor;

- dimensionarea se va face in functie de zona si destinatie fara insa ca aceasta sa depaseasca suprafata maxima admisa 15 mp;

- sa asigure spatiu suficient pentru deservirea clientilor, fara a depasi suprafata acestuia si fara a depozita produse pe trotuar.

  Amplasarea acestor structuri de vanzare este interzisa, in urmatoarele situatii

- in zonele aglomerate, cu trafic pietonal intens, in care prin amplasarea mobilierului urban este

impiedicat traficul pietonal sau siguranta circulatiei.

Modelele de chiosc sunt cele cuprinse in anexa, acestea reprezentand standardul minim pentru fiecare categorie.

In zona centrala pot fi amplasate chioscuri doar pentru comercializarea urmatoarelor categorii de produse:

- flori, aranjamente florale

In cartiere este permisa amplasarea de chioscuri pentru comercializarea urmatoarelor categorii de produse:

- carte, presa

- flori, aranjamente florale

- alimentatie publica

- legume si fructe

- produse de panificatie

- inghetata

Pentru restul categoriilor de produse, vanzarea este permisa numai in incinta pietelor agroalimentare.

 

CAPITOLUL V – OBLIGATIILE CELOR CARE ORGANIZEAZA ACTIVITATI IN ZONE PUBLICE

Art. 25. Obligatiile comerciantilor

In vederea desfasurarii activitatilor comerciale pe domeniul public al municipiului Vatra Dornei  comerciantii vor respecta urmatoarele cerinte:

a) in zonele publice pot fi desfasurate activitati comerciale numai de catre agentii economici – persoane fizice sau juridice autorizate, sau producatori directi, in baza certificatului de producator;

b) agentul economic care solicita desfasurarea activitati comerciale pe domeniul public trebuie sa dispuna de toate acordurile si avizele legale obligatorii pentru desfasurarea activitatii si sa achite anticipat taxele pentru ocuparea domeniului public.

c) la punctul de lucru se vor afisa orarul de functionare si datele de identificare ale comerciantului. Persoana care desfasoara activitatea in acest punct de lucru trebuie sa detina dovada privind ocuparea legala a domeniului public (contract de inchiriere valabil sau conventie si chitanta privind achitarea despagubirii aferente - in copie), actele societatii (autorizatie PF sau certificat de inregistrare fiscala)

d) activitatea de comert stradal se va desfasura civilizat, cu respectarea normelor privind:

- respectarea amplasamentelor,

- igiena si sanatatea publica,

- protectia consumatorilor,

- provenienta si calitatea marfurilor,

- utilizarea caselor de marcat si a mijloacelor de cantarire autorizate,

- protectia muncii,

- ordinea si linistea publica

- respectarea conditiilor insusite prin Conventia de ocupare a locului public sau prin contractul de inchiriere a terenului

e) sa asigure si sa pastreze curatenia in zona publica ocupata ( pana la jumatatea din latimea strazii -axul longitudinal

) iar prin functionare sa nu creeze disconfort riveranilor.

f) este obligatoriu ca in locul de desfasurare a activitatii comerciale, agentul economic sa detina si sa utilizeze recipienti speciali pentru deseuri. Se interzice depozitarea deseurilor in zona publica ocupata, in perimetrul ei, sau pe zonele verzi;

g) este interzisa deteriorarea sub orice forma a spatiilor verzi; depozitarea produselor sau ambalajelor de orice fel pe spatiile verzi sau pe trotuare;

h) este interzisa comercializarea stradala a bauturilor alcoolice sub orice forma, a produselor alimentare neambalate si a celor perisabile (exceptie terasele amenajate), a articolelor de lenjerie intima, a publicatiilor cu character pornografic precum si expunerea pe standuri a articolelor si publicatiilor cu caracter sexual;

i) sa se asigure expunerea estetica a marfurilor si afisarea in mod vizibil a preturilor.

j) sa se asigure personal de deservire calificat in activitatea de comert cu marfuri alimentare si alimentatie publica.

k) sa intretina corespunzator mobilierul stradal: curat atat in interior cat si in exterior. Este interzisa modificarea acestuia in sensul realizarii unor improvizatii cu scopul prelungirii acestuia: suporti, copertine rabatabile, acoperirea cu prelate.

l) orice activitate comerciala care se desfasoara pe artere sau in zone pietonale se autorizeaza sub conditia imperativa de a nu stanjeni circulatia pietonilor. Autoritatea contractanta poate interveni de ori de cate ori este necesar pentu reasezarea comerciantilor autorizati in amplasament sau prin sistarea emiterii de noi conventii;

m) comerciantii sunt obligati sa respecte orarul de functionare avizat sau, dupa caz, perioada de desfasurare a activitatii comerciale stabilita de autoritatea publica n) este interzisa prepararea in aer liber a oricaror sortimente culinare, cu exceptia unor evenimente cu un astfel de specific.

Art. 26. Obligatiile organizatorilor de evenimente sociale, sportive, culturale sau de agrement pe domeniul public

a) sa respecte amplasamentul, suprafata atribuita, perioada de desfasurare si tipul activitatii autorizate

b) prin activitatea desfasurata sunt obligati sa nu tulbure linistea si ordinea publica, sa nu impiedice circulatia pietonala si rutiera, sa nu deterioreze mobilierul urban, constructiile, sau zonele verzi din vecinatatea amplasamentului;

c) sa detina toate avizele si acordurile prevazute de lege pentru desfasurarea actiunii autorizate pe domeniul public:

- avizul comisiei privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice - organizata in baza Legii 60/1991 si constituita in subordinea consiliului local;

- avizul Comisiei de urbanism a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei;

- avizul Inspectoratului Teritorial de Munca, dupa caz;

d) prin actiunile desfasurate sa nu incite la violenta, sau sa creeze stari conflictule de orice natura (politica, etnica, religioasa, etc.).

 

 

 

CAPITOLUL VI

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Art.27. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament sau neindeplinirea obligatiilor stabilite prin acesta, atrage dupa sine raspunderea materiala si contraventionala, dupa caz.

Art.28. Constituie contraventii, conform prevederilor prezentului regulament, savarsirea urmatoarelor fapte, daca nu sunt  comise in astfel de conditii incat potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni:

28.1. ocuparea domeniului public al municipiului Vatra Dornei, fara autorizatie/acord de amplasare emis de Primaria Municipiului Vatra Dornei, amenda contraventionala: de la 500 la 1000 lei

28.2. ocuparea domeniului public fara plata taxelor legale stabilite prin hotararea consiliul local .

amenda contraventionala: de la 500 la 1000 lei.

28.3. nerespectarea amplasamentului, a suprafetei ocupate sau comercializarea altor produse decit cele autorizate-amenda contraventionala: de la 500 la 1000 lei.

28.4. utilizarea altui mobilier stradal decit cel autorizat, neintretinerea corespunzatoare a acestuia  - amenda contraventionala: de la 500 la 1000 lei.

28.5. neintretinerea curateniei in zona aferenta desfasurarii activitatii comerciale; intretinerea spatiilor verzi din vecinatatea amplasamentului - amenda contraventionala: de la 500 la 1000 lei.

28.6. nerespectarea orarului de functionare stabilit de primarie - amenda contraventionala: de la 500 la 1000 lei.

28.7. desfasurarea jocurilor de artificii fara acordul primariei sau nerespectarea conditiilor de desfasurare a acestora - amenda contraventionala: de la 500 la 1000 lei.

28.8. nerespectarea obligatiei privind eliberarea domeniului public in urma somatiei scrise si continuarea activitatii dupa ce s-a dispus sistarea acesteia - amenda contraventionala de la 1000 la 2000 lei.

28.9. obstructionarea accesului masinilor de interventii, in cazuri de urgente.

amenda contraventionala de la 1000 la 2000 lei.

28.10. sustragerea comerciantului de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului reprezentantilor institutiilor abilitate sau prin neprezentatea documentelor si actelelor solicitate sau inclusiv cele solicitate in baza invitatiei scrise - amenda contraventionala de la 1000 la 2000 lei.

28.11. nerespectarea obligatiilor asumate prin acordul de amplasare/contract de inchirirere emis de autoritatea publica, in ceea ce priveste: respectarea linistii si ordinii publice, incheierea contractului de salubrizare, obtinerea acordurilor si avizelor necesare desfasurarii activitatii - amenda contraventionala 500 la 1000 lei

28.12. nerespectarea obligatiei de a preda terenul liber de sarcini la terminareaactivitatilor si/sau ca urmare a somatiei de eliberare a amplasamentului - amenda contraventionala 500 la 1000 lei

Art. 29. Pe langa sanctiunile contraventionale principale stabilite in prezentul regulament, se pot aplica si urmatoarele sanctiuni complementare:

- revocarea autorizatiei de amplasare si functionare precum si a acordului de ocupare temporara a domeniului public si privat al municipiului Vatra Dornei

- desfiintarea tuturor amenajarilor si eliberarea amplasamentului.

In cazul in care contravenientul nu se va conforma la executarea lucrarilor de desfiintare Primaria municipiului Vatra Dornei, va desfiinta amenajarile pe cale administrativa, fara sesizarea organelor judecatoresti, urmand ca toate cheltuielile ocazionate de aceasta desfiintare sa fie suportate de contravenient.

Art. 30. In situatia in care o structura de vanzare este amplasata fara a fi parcurs procedura stabilita de prezentul regulament dar indeplineste conditiile pentru a fi autorizata, autorizatia respectiv acordul de amplasare se poate emite numai dupa achitarea amenzii contraventionale. In caz contrar, structura va fi desfiintata. In ambele situatii se va proceda la recuperare a taxei, datorate incepand cu data la care s-a facut constatarea ocuparii terenului pina la data eliberarii acestuia, inclusiv a majorarilor de intarziere stabilite conform creantelor bugetare .

Art. 31. Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute in acest regulament se face de catre imputernicitii primarului.

Contraventiilor prevazute la art. 25 nu le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, privind posibilitatea achitarii, in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii.

 

 

 

CAPITOLUL VII

REGLEMENTARI FISCALE

Art. 32. Operatorii economici care desfasoara activitati pe domeniul public datoreaza o taxa de ocupare a domeniului public.

Valoarea acestei taxe este stabilita prin Hotararea Consiliul Local privind impozitele si taxele locale.

Art. 33. Taxa de ocupare a zonei publice, reprezintă o sarcina fiscală a titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren si se datoreaza pentru intreaga durata de ocupare a terenului. Incetarea activitatii nu exonereaza ocupantul terenului de la plata despagubirii (taxei).

Art. 34. Titularii dreptului de administrare sau de folosinţă au obligatia depunerii declaratiei de impunere in vederea stabilirii taxei pe teren in termen de 30 de zile de la incheierea actului. Taxa pe teren se plateste anual in doua rate egale pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Art. 35. In cazul activitatilor si actiunilor nonprofit de interes public educative,cultural sportive, religioase sau cu impact social promovate de organizatii, fundatii si alte asemenea se pot acorda scutiri de taxa, in coformitate cu prevederile legale.

 

DISPOZITII FINALE

Art. 36. Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ocupat domeniul public si care au fost sanctionate in mod repetat pentru nerespectarea conditiilor prezentului regulament, nu vor putea participa la licitatiile publice organizate pentru ocuparea domeniului public sau pentru desfasurarea unor activitati comerciale pe domeniul public.

Art. 37. Inlocuirea structurilor de vanzare de tip chiosc existente in municipiu cu modelele avizate se va face in maximum 1 an de la data aprobarii prezentului regulament.

Toate amplasamentele ocupate in prezent de aceste constructii vor fi scoase la licitatie, cu exceptia celor care au contracte in derulare, pentru care procedura se va aplica la expirarea acestora.

Art. 38. Activitatile sezoniere vor fi asimilate activitatilor ocazionale pana la organizarea licitatiei publice pentru inchirierea amplasamentului

Art. 39. Prezentul regulament se aplica de la data publicării lui.