ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei cu Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

               Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ANPDC nr. 95/2006 privind aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, Ordinul nr. 219/2006 privind  activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate, Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială,

              În temeiul art. 11 alin. (4), art. 36 alin. 2 lit. e) ,  alin. 7 lit. c), alin. 2 lit. d) şi alin. (6) lit. a), pct. 2, pct.19 precum şi art. 45 al. 2  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1  Se aprobă încheierea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2  Se împuterniceşte primarul municipiului, domnul Ioan Moraru pentru semnarea Convenţiei de colaborare prevăzute la art. 1.

 

Art. 3Primarul, prin serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.71