ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea alocării  unor fonduri în vederea desfăşurării Conferinţei Naţionale  ,,Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 9,10,18 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1.000 lei, în vederea desfăşurării Conferinţei Naţionale,,Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local, pe baza documentelor justificative.

          Art. 3 Primarul, prin   Direcţia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.72