ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de  teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Retinand prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere HCL nr.151/30.09.2009 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003;

Potrivit dispozitiilor art.36 al.2 lit. „b” si 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale- cu modificările si completările ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba retragerea dreptului de folosinta gratuită asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite pentru constructia de locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 cu modificările si completările ulterioare, prin HCL nr.151/2009, HCL 208/2009,HCL nr. 12/24.02.2010, HCL nr. 57/17.06.2010, pe Str.Poligonului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Terenul prevăzut la articolul 1, rămâne în administrarea Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, în vederea atribuirii altor persoane îndreptăţite, în functie de ordinea de prioritate.

Art.3. Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

ANEXA LA HCL NR.73/30.06.2011

STRADA POLIGONULUI

NR

 

NUME, PRENUME

Observaţii

lot

1

Floria Anamaria

Nu

4-31761

2

Bedrulea Daniel

Nu

6-31763

3

Robu Dorut

Nu

9-31765

4

Vasiluţ Daniela

Nu

13-31768

5

Apetrii Mihai

Nu

17-31772

6

Leonte Adrian

Nu

18-31773

7

Popa Eugen

Nu- cerere

20-31775

8

Braşcan C-tin

Nu

29-31784

9

Mihalache Constantin

Nu- cerere

16-31771

10

Creţu Robert Narcis

Nu-cerere

22-31777

11

Moraru Liliana

Nu- cerere

24-31779

12

Comaroschi Laurenţiu

Nu- cerere

25-31780

13

Lăzurcă  Ionuţ

Nu- cerere

28-31783

14

Sas Claudiu Andrei

Nu-cerere

30-31785