ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

  privind   aprobarea cofinanţării acţiunilor cultural- artistice  organizate de  Clubul Copiilor şi Elevilor

         

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a”,pct.4,5,  precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanţarea actiunilor cultural- artistice  organizate de Clubul Copiilor si Elevilor, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea  sumei de 20.000 lei Clubului Copiilor şi Elevilor pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural artistice .

Art. 3 Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local şi va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art.4 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate şi Casa de Cultură va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA HCL NR. 74/30.06.2011

 

 

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR ORGANIZATE DE CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR VATRA DORNEI

 

1.                           Festivalul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi tineret Muzritm – ediţia a XVII-a- 14-16 iulie 2011.

2.                          Târgul copiilor şi elevilor meşteşugari (meşteşuguri artistice tradiţionale), expozitie-concurs-ediţia a IV-a- 19-21 iulie 2011

3.                          Festivalul Naţional de Folclor pentru Copii ,, Dorna, plai de joc şi cântec- in memoriam prof. Gavril Moroşan”- ediţia a IV-a- 20-22 iulie 2011