ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

a Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile:

      -      Legii nr. 53/2003- codul muncii, republicat,cu modificările şi completările ulterioare;

-         OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

-         OUG nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;

-          Legii nr.95/2006 - privind  reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

       -     HCL nr. 59/28.06.2010 privind aprobarea preluării prin protocol a managementului asistenţei medicale a spitalului municipal Vatra Dornei;

      -   Protocolul de predare- preluare a managementului asistenţei medicale a Spitalului Municipal Vatra Dornei înregistrat sub nr. nr. 5621/14373/30.06.2010 încheiat între Consiliul local şi Direcţia de Sănătate Publică -Suceava;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“a”, alin. 3 lit. ,,b”,  precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Spitalului Municipal Vatra Dornei, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotarare.

Art. 2 Se aprobă regulamentul intern a Spitalului Municipal Vatra Dornei, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din  prezenta hotarare

Art. 3  Primarul municipiului, prin Spitalul municipal şi serviciile de specialitate  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.75