ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui PUZ

pe Str.Sondei, în vederea amenajării unui spatiu de joaca pentru copii si a unor unor spatii de parcare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre consilierii locali PRM : Cojocaru Nicusor, Apostoaie Emil si Postelnicu Tinel, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“c”,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă întocmirea unui PUZ pe Str.Sondei, în vederea amenajării unui  spatiu de joaca pentru copii si a unor spatii de parcare.

     Art. 2 PUZ arătat la art. 1 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Vatra Dornei.

     Art. 3 Sumele necesare realizării obiectivului prevăzut la art. 1 vor fi suportate din bugetul local.

     Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul de urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.76