ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordul  Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei,  privind punerea la dispozitie , în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS a suprafetei de 4070 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, pozitionata in U.A.119, ce urmeaza a fi afectata  cu montarea conductei de transport gaze naturale  Campulung Moldovenesc- Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  Jud. Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c”şi 5 lit.a, ale art 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.Se acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei,  in vederea  punerii la dispozitie, în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS, a suprafetei de 4070 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, pozitionata in U.A.119, ce urmeaza a fi afectata  cu montarea conductei de transport gaze naturale  Campulung Moldovenesc- Vatra Dornei.

Art.2.Primarul municipiului prin Directia tehnica, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.77