ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a soclului bustului poetului Mihai Eminescu şi a zonei aferente, de către Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina- Filiala Arboroasa

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Boca Roman, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit”a” pct.10,  alin. (2) lit. “e” şi alin.7 lit”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1. Se aprobă realizarea lucrărilor de reparare a  soclului bustului poetului Mihai Eminescu şi a zonei aferente, de către Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina- Filiala Arboroasa şi specialişti din cadrul Direcţiei tehnice- serviciul urbanism.

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va efectua din fondurile proprii ale Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina- Filiala Arboroasa.

Art.3. Primarul municipiului, prin  Direcţia tehnică- serviciul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30 iunie 2011

NR.78