ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

 privind alocarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului  local  al  municipiului Vatra Dornei  pentru anul  2011

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit astazi, 19.07.2011, in sedinta ordinara

 

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Īn baza dispoziţiilorart.36 alin.1din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare;

            Īn temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a,  din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  utilizarea sumei de 164.507 lei din disponibilitățile fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului  Vatra Dornei, pe anul 2011, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente, apărute īn cursul exercițiului bugetar - plata facturilor la energia electrica la Centrala termica pe rumegus,  conform influentei anexa la prezenta hotarare.

       Art.2 - Primarul municipiului Vatra Dornei, prin Direcţia  Buget-Contabilitate, va asigura ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

       EMIL APOSTOAIE

      

                

 

               Contrasemneaza,

     Secretarul municipiului

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

19.07.2011

NR. 80