ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea tarifelor la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit astazi, 19.07.2011, in sedinta ordinara

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile  din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „d" şi alin. (6) lit.”a”pct.14 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2  Cu data prezentei hotărâri, se abroga HCL nr.75/2009.

Art. 3 Aplicarea tarifelor prevazute la art.1, se va face incepand cu data de 01 august 2011.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Directia economica, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

       EMIL APOSTOAIE

      

                 Contrasemneaza,

     Secretarul municipiului

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

19.07.2011

NR. 81