ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare în vederea deplasării  delegaţiei municipiului Vatra Dornei la sărbătoarea anuală a oraşului Kozieglowy –Polonia 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit astazi, 19.07.2011, in sedinta ordinara

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă deplasarea unei delegaţii de 8 persoane, a  municipiului Vatra Dornei, pentru documentare şi  schimb de experienţă, la sărbătoarea anuală a oraşului  Kozieglowy –Polonia în perioada 22-25 iulie 2011.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 12.000 lei pentru cheltuieli de deplasare. 

Art. 3 Se desemnează membri ai delegaţiei, următoarele persoane:

            1.Mircea Rusu – Viceprimar

            2.Roman Boca – Consilier local

            3.Mihaela Marinca – Consilier local

            4.Vasile Mironescu – Consilier local

            5.Constantin Proboteanu – Consilier local

6.Cornelia Halip – referent Primaria MunicipiuluiVatra Dornei

            7.Ruxanda Orghici - referent Primaria Municipiului Vatra Dornei

            8.Rozalia Drozdek- translator

Art. 4 Cheltuielile  vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Directia buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

       EMIL APOSTOAIE

      

                 Contrasemneaza,

     Secretarul municipiului

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

19.07.2011

NR. 82