ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea alocării sumei de 1100 lei pentru organizarea şi desfăşurarea taberei de pictură “Prisma”

         

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit astazi, 19.07.2011, in sedinta ordinara

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 1100 de  lei,  în vederea organizării şi desfăşurării Taberei de pictură ,, Prisma”, în perioada 20-25 august 2011, reprezentând cheltuieli de masă şi cazare pentru artişti.

Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local şi va fi decontată pe baza documentelor justificative.

Art.3 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

       EMIL APOSTOAIE

      

                 Contrasemneaza,

     Secretarul municipiului

Rodica Albei

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

19.07.2011

NR. 83