ROMÂNIA

JUDEŢULSUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor  de comert in zonele publice, pe raza municipiului Vatra Dornei

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit astazi, 19.07.2011, in sedinta ordinara

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

H o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul, privind organizarea si desfasurarea activitatilor de comert in zonele publice, pe raza municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului, prin Direcţia  tehnica- Serviciul de urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

       EMIL APOSTOAIE

      

                 Contrasemneaza,

     Secretarul municipiului

Rodica Albei

Vatra Dornei

19.07.2011

NR. 84