ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea    vânzării suprafeţei de 70 mp teren situat în strada Transilvaniei nr.18, aferent construcţiei proprietatea privata a lui Panzaru Gheorghe

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit astazi, 19.07.2011, in sedinta ordinara

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

                   Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 70 mp,   teren proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, situat în strada Transilvaniei nr. 18 ,  aferent construcţiei proprietatea lui Panzaru Gheorghe, parte  din PT 32136  din CF 32.136.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 40 euro/mp, conform HCL nr.126/2008 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 6 rate lunare egale consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

       EMIL APOSTOAIE

      

                 Contrasemneaza,

     Secretarul municipiului

 Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

19.07.2011

NR. 85